Rada vlády schválila opatření k řešení urgentních výzev ve výzkumu

Vzhledem k okolnostem a opatřením přijatým Úřadem vlády ČR v souvislosti se situací kolem koronaviru zrušilo předsednictvo Rady pro výzkum, vývoj a inovace pravidelné zasedání RVVI ve Strakově akademii k termínu 27. března 2020 a vyhlásilo k vybraným bodům původně plánovaného programu hlasování per rollam s termínem do 31. března. K hlavním bodům hlasování patřily Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR 2021+ a Postup při vykazování spolupráce s velkými výzkumnými infrastrukturami. Závěry jednání reflektují aktuální situaci ohrožení koronavirovou pandemií.

„Krize vyvolaná současnou epidemií COVID-19 je globální hrozbou v mnoha vrstvách civilizační struktury. Veškeré úsilí zaměřené na zdolání této krize přináší také příležitost přehodnotit či redefinovat dosud standardní paradigmata institucionálních i individuálních aktivit,“ sdělil k výsledkům jednání místopředseda RVVI Pavel Baran.

RVVI schválila hlasováním návrh Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+, který bude nyní předložen do mezirezortního připomínkového řízení. Národní politika je zastřešujícím strategickým dokumentem pro rozvoj všech složek výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v České republice a jeho existence je rovněž podmínkou pro možnost čerpání prostředků z Evropských fondů v daném programovém období 2021–2027. Ve struktuře Inovační strategie České republiky do roku 2030 představuje Národní politika jeden z nástrojů plnění cílů financování a hodnocení výzkumu a vývoje.  

Součástí tohoto strategického dokumentu je doplněné Opatření č. 27, které umožní redefinici Národních priorit orientovaného VaVaI cestou podpory specifických výzkumných programů relevantních pro oblasti definovaných hrozeb s celospolečenským dopadem. Současná situace kolem koronaviru, ale i řada dalších hrozeb posledních desetiletí, akcelerují nezbytnost redefinice tohoto koncepčního dokumentu. Nyní je třeba usilovat o užší zacílení a orientaci části výzkumných kapacit do monitorování, analýzy a návrhu řešení rizik s celospolečenským dopadem. 

„Rada odsouhlasila per rollam hlasováním důležitý dodatek strategického materiálu, který by měl spoluurčovat vědní politiku po roce 2021. Takzvané opatření č. 27 by mělo umožnit ve velmi operativním módu finančně podpořit výzkum, zaměřený na řešení urgentních výzev, jako je například obrana proti nákazám typu Covid 19. Taková možnost doposud nebyla, resp. byla velmi omezená a minimálně flexibilní. Je to ambiciózní plán, ale věřím, že nezbytný,“ sdělil prvý místopředseda Rady Petr Dvořák. Proces redefinice orientovaných priorit musí být ovšem nastaven tak, aby nedocházelo k podlomení znalostní základny širokého spektra výzkumu (blue sky research). Pouze kvalitní a dlouhodobě budovaná znalostní základna výzkumu totiž představuje zdroj a východisko pro jeho případnou další orientaci a zacílení. 

RVVI dále per rollam projednávala způsob, jakým by měl být monitorován dopad vybudované sítě velkých a nákladných přístrojových a expertních celků na český výzkum a ekonomiku. Radní schválili materiál Postup při vykazování spolupráce s velkými výzkumnými infrastrukturami (VVI) předložený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

 „V dané souvislosti je třeba zdůraznit, že dopad některých velkých výzkumných infrastruktur je nyní zřetelně vidět v boji proti koronaviru. V rekordně krátkém čase se, také prostřednictvím infrastruktur, podařilo znásobit kapacitu testování viru v ČR. Toto je jasný doklad toho, že myšlenka vybudovat síť velkých výzkumných infrastruktur byla správná a že vědci mohou napřímo pomáhat tam, kde tradiční kapacity nestačí,“ upozorňuje Petr Dvořák. 

Cílem schváleného materiálu je poskytnout předkladatelům výsledků jednotnou terminologii a přehledná pravidla vykazování spolupráce s velkými výzkumnými infrastrukturami v RIV v informačním systému IS VaVaI. Dodržování těchto zásad a pravidel zaručí dostupnost srovnatelných, věcně správných a aktuálních dat ke statistickým a analytickým účelům.

Zdroj: vyzkum.cz