Program Horizont Evropa byl zahájen

Náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT Pavel Doleček se zúčastnil včerejší virtuální konference k oficiálnímu zahájení 9. rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa. Konferenci uspořádalo portugalské předsednictví v Radě EU ve spolupráci s Evropskou komisí a členskými státy EU.

9. rámcový program EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa (2021–2027) je dosud vůbec nejambicióznějším rámcovým programem EU pro výzkum a inovace. Se svým rozpočtem přesahujícím 95 miliard eur je rovněž největším mezinárodním programem svého druhu na světě. Přináší celou řadu inovativních nástrojů s cílem posílit evropský ekosystém výzkumu a inovací, mezi které patří například Evropská rada pro inovace (EIC), výzkumné mise či evropská partnerství.

 „Rámcový program Horizont Evropa nabízí širokou škálu nástrojů k cílené finanční podpoře výzkumu a inovací v oblastech nesoucích nejvyšší evropskou přidanou hodnotou. Za účelem prohloubení dopadu takto realizacích výzkumných a inovačních projektů je důležité do jisté míry také sladit priority nástrojů Horizontu Evropa s vnitrostátními prioritami členských států EU. Pandemie COVID-19 přitom ukázala, že správně zacílené, resp. soustředěné investice do konkrétní prioritní výzkumné oblasti skýtají enormní potenciál přispět k přelomovým objevům i v relativně krátkém časovém horizontu. Považuji proto za přínosné propojit evropské priority s prioritami na národní úrovni ČR a zacílit investice tak, aby byly co nejvíce rozvinuty synergie a došlo ke zvýšení dopadu a k dosažení ještě vyšší přidané hodnoty. V tomto ohledu bude hrát nezanedbatelnou úlohu i Nástroj na podporu oživení a odolnosti, jako součást balíčku Next Generation EU“, uvedl na konferenci náměstek Pavel Doleček.

Stejně jako předcházející rámcové programy EU pro výzkum a inovace, je i rámcový program Horizont Evropa navázán zejména na kritérium výzkumné excelence. Přesto, že bude z nezanedbatelné části zaměřen na základní výzkum, jeho cílem je také urychlit inovace založené na průlomových technologiích a posílit jejich využití v evropských start-upech a malých a středních podnicích s potenciálem stát se světovými leadery. Rámcový program Horizont Evropa stanovuje taktéž záměr přispět alespoň 35 % svých výdajů na cíle spojené s politikou ochrany klimatu. Bude se rovněž snažit o posílení spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích jak v rámci EU, tak i mezi členskými státy EU a třetími zeměmi ve snaze posílit globální spolupráci ve výzkumu a inovacích při řešení velkých socioekonomických výzev současnosti.

Zdroj: MŠMT