Priorita Vynikající věda podporuje excelentní výzkum a vytváří podmínky pro jeho provozování. Jedná se zejména o podporu vynikajících projektů hraničního výzkumu, vývoj nových a ambiciózních technologií a mobilitu vynikajících výzkumných pracovníků a špičkové infrastruktury. Priorita je rozdělena do 4 velkých oblastí.

Evropská výzkumná rada

Financuje špičkový badatelský výzkum, tj. výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru, a to napříč všemi obory. Nepodporuje sítě nebo mezinárodní konsorcia, ale individuální řešitele a jejich výzkumné týmy. Řešitel může být jakékoli národnosti, ale zvolená hostitelská instituce se musí nacházet v členském státě EU. Pracovní program ERC je rozčleněn pro tyto typy projektů:

ERC STARTING GRANTS

Žadateli mohou být výzkumní pracovníci jakéhokoli věku či národnosti, kteří získali Ph.D. v rozmezí 2 až 7 let před fixním datem aktuálního pracovního programu ERC. Musí mít alespoň 5 publikací ve významných mezinárodních recenzovaných časopisech.

ERC CONSOLIDATOR GRANTS

Žadateli mohou být výzkumní pracovníci jakéhokoli věku či národnosti, kteří získali Ph.D. v rozmezí více než 7 až 12 let před fixním datem aktuálního pracovního programu ERC. Musí mít alespoň 10 publikací ve významných mezinárodních recenzovaných časopisech.

ERC ADVANCED GRANTS

Žadateli mohou být mezinárodně uznávaní odborníci, kteří se již etablovali v oboru a prokazatelně ho ovlivnili. Jedná se o výjimečné vedoucí osobnosti co do významu dosažených vědeckých výsledků a originality.

ERC SYNERGY GRANTS

cílem programu je podpořit skupiny 2–4 hlavních řešitelů a jejich týmů při společném řešení projektu špičkového badatelského výzkumu. Předpokládají se průlomové objevy, kterých by nemohlo být dosaženo, pokud by každý řešitel pracoval zvlášť.

PROOF OF CONCEPT

Tento typ projektů je zacílen na podporu úspěšných řešitelů grantů ERC v nejranější fázi komercializace výstupů jejich výzkumných aktivit. Žádat mohou řešitelé projektů ERC, které stále běží či skončily v době kratší než 12 měsíců před datem zveřejnění výzvy.

Budoucí a vznikající technologie

Posláním Budoucích a vznikajících technologií (FET – Future and Emerging technologies) je využití potenciálu vynikající evropské výzkumné základny pro získání technologického náskoku odhalováním převratných technologických možností. Pracovní program FET je strukturován do tří směrů.

FET OPEN

Směr na zkoumání základů a možností pro nové technologie, podpora riskantního počátečního výzkumu otevřená novým myšlenkám s cílem vytvořit rozmanité portfolio cílených projektů a povzbudit spolupráci nových aktérů pro výzkum s vysokým potenciálem využití v dlouhodobém horizontu.

FET PROACTIVE

Směr pro rozvíjení slibných témat počátečního výzkumu s cílem dosáhnout dostatečného množství vzájemně souvisejících a spolupracujících projektů s různorodým pohledem na řešení dané tématiky.

FET FLAGSHIPS

Směr na podporu rozsáhlého mezioborového výzkumu zaměřeného na sjednocující cíl s provázáním národního a evropského výzkumu po stránce obsahu i financování aktivit.

Akce "Marie Skłodowska-Curie" (MSCA)

Cílem je podpořit lidské zdroje, mobilitu, další vzdělávání a profesní růst výzkumných pracovníků v Evropském výzkumném prostoru. Podpora je zacílena na všechny vědní obory (bottom-up přístup). Existuje pět typů podporovaných grantů:

INNOVATIVE TRAINIG NETWORK

Tyto projekty se zaměřují na posilování odborného růstu začínajících výzkumných pracovníků, tj. zejména Ph.D. studentů.

INDIVIDUAL FELLOWSHIPS

Tyto projekty podporují další vzdělávání a profesní růst zkušených výzkumných pracovníků formou mezinárodní a mezisektorové mobility.

RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE

Jde o mezinárodní a mezisektorové výměnné pobyty pracovníků v délce 1-12 měsíců v rámci společného výzkumného projektu.

COFOUND

Spolufinancování ze strany Evropské komise se vztahuje na financování celých programů podporujících Individuální vědecko-výzkumné pobyty, nebo doktorské programy.

EVROPSKÁ NOC VĚDCŮ

Zaměřena na zvyšování veřejné informovanosti o výzkumných / inovačních aktivitách a jejich přínosu pro každodenní život občanů.

Evropské výzkumné infrastruktury

Výzkumné infrastruktury jsou zařízení, zdroje a související služby, které vědecká obec využívá k provádění výzkumu a podpoře inovací v jejich oboru. Výzkumné infrastruktury zahrnují velká vědecká zařízení, zdroje založené na znalostech (například sbírky, archivy a vědecká data), infrastruktury založené na informačních a komunikačních technologiích (e-infrastruktury) a další infrastruktury jedinečné povahy nezbytné k dosažení špičkové úrovně výzkumu a inovací. Tyto infrastruktury se mohou nacházet na jednom místě, tvořit síťovou infrastrukturu nebo mít virtuální charakter.

Druhý pilíř

Třetí pilíř

Nástroje