Průlomové a průmyslové technologie

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Projektové žádosti je třeba zpracovávat do následujících tematických celků: Technologie pro digitalizaci evropského průmyslu, Evropské datové infrastruktury, 5G, Budoucí internet, Průřezové aktivity.

NANOTECHNOLOGIE

Se zaměřují na rozšiřování působnosti těchto tzv. klíčových a průlomových technologií (KETs). Podporovanými tématy jsou: Základy průmyslu budoucnosti, Transformace evropského průmyslu, Udržitelný průmysl.

BIOTECHNOLOGIE

Témata výzev jsou členěna do tří oblastí: Hraniční biotechnologický výzkum jako hnací síla budoucích inovací, Biotechnologické průmyslové výroby podporující konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj, Inovativní a konkurenceschopné technologické platformy.

POKROČILA VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ

program se skládá ze tří podprogramů Public-Private Partnerships: Factories of the Future (FoF) - partnerem je asociace EFFRA, Energy-efficient Buildings (EeB) - partnerem je Evropská technologická platforma stavebnictví ECTP, Sustainable Process Industry (SPIRE) - partnerem je asociace A.SPIRE.

VESMÍRNÉ APLIKACE

Projekty na navigace, pozorování Země, ochrany vesmírné infrastruktury, zvyšování konkurenceschopnosti průmyslu, mezinárodní spolupráce či podpory zapojování malého a středního podnikání.

Přístup k rizikovému financování

Program Horizont 2020 podporuje též finanční nástroje, jejichž cílem je usnadnit podnikům i jiným subjektům přístup k úvěrům, zárukám, protizárukám a také k hybridnímu, mezaninovému a kapitálovému financování. Jde o následující nástroje:

RSFF

Finanční nástroj pro sdílení rizika

RSI

Nástroj na sdílení rizika pro MSP

GIF-1)

Mechanismus pro rychle rostoucí a inovační MSP v počáteční fázi jejich činnosti

Inovace v malých a středních podnicích

V programu H2020 byl vytvořen nový nástroj na podporu všech inovačních MSP. Projekt může být řešen jedním nebo více řešiteli, ovšem výhradně malými a středními podniky. Témata projektů, která si volí sami řešitelé, by měla odpovídat zaměření popsaným v jednotlivých pracovních programech priorit Průlomových a průmyslových technologií a Společenských výzev. V rámci této kapitoly je nabízen na podporu výzkumu a vývoje ve firmách SME Instrument.

První pilíř

Třetí pilíř

Nástroje