Cíle programu

Program EUREKA je jedním z nástrojů evropské strategie a spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a inovačních aktivit. Cílem programu je podporovat a inicializovat projekty, které mají výhradně civilní charakter a jsou zaměřeny na oblast soukromého i veřejného sektoru. Jejich výstupem musí být nové a inovované špičkové výrobky, technologie či progresivní služby, schopné prosadit se na světovém trhu.

Komu je program určen

Program EUREKA je určen pro všechny subjekty provádějící výzkum a vývoj jako jednu ze svých hlavních činností. Z hlediska typu organizace se jedná o následující subjekty:
- malé a střední podniky (MSP) - velké podniky (VP) - výzkumné ústavy - vysoké školy a univerzity

Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Jiţní Korea, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, Velká Británie a bývalá Federace Jugoslávie.
Program EUREKA nestanovuje předem tematická zadání, necentralizuje financování ani výběr projektů. Řídí se zásadou, ţe návrhy a iniciativa musejí vycházet zdola (tzv. princip bottom up), od jednotlivých průmyslových podniků a firem, výzkumných ústavů a vysokých škol, které mají o spolupráci bezprostřední zájem.
Projekt programu EUREKA musí splňovat následující podmínky:
- na řešení projektu se musejí podílet subjekty nejméně ze dvou členských zemí programu EUREKA (základní kritérium)
- aplikací výsledků řešení musí být dosaženo znatelného pokroku reálná perspektiva finančního zisku z tržní realizace výsledků řešení projektu
- řešení a komerční využití projektu musí být pouze pro civilní sektor
- reálná perspektiva tržního uplatnění výsledku projektu (nejlépe i v zahraničí - možnosti exportu)
Řešitel projektu musí splňovat následující podmínky:
- odborné a řídící kompetence pro zajištění řešení projektu (dostatečný počet odborných pracovníků)
- odborné technické a materiální vybavení
- dostatek finančních prostředků pro realizaci projektu

Financování

Program EUREKA nevytváří žádný společný finanční fond na podporu řešení projektů. Účast v projektech si hradí jejich účastníci sami, avšak spolupráce v rámci EUREKY je ve většině členských zemí podporována státem, což umožňuje rychlou akumulaci finančních prostředků ze soukromých zdrojů, dotací nebo půjček z veřejných prostředků. Podpora jednotlivým řešitelským subjektům může činit pro malý a střední podnik max. 50% a pro Velké podniky 30% finančních nákladů na výzkumnou část českého účastníka projektu.

Princip bottom up

Veškeré návrhy projektů a iniciativa vychází ze zdola (bottom up) od jednotlivých řešitelů. Na základě tohoto principu nejsou řešitelé projektů nijak limitováni a sami si stanovují obsah řešení projektu, celkové finanční náklady na řešení, výši finanční podpory na řešení, dobu řešení projektu, počet řešitelů projektu atd.
Tematické zaměření projektů není principiálně omezeno a vyplývá z prioritních směrů rozvoje průmyslových oborů. Rámcově jsou projekty směřovány do těchto oblastí:
- Informační technologie - Nové materiály - Životní prostředí - Biotechnologie a technologie ve zdravotnictví - Robotika a automatizace výroby - Komunikační technologie - Energetika - Doprava - Lasery  

Finanční prostředky poskytnuté na podporu projektů EUREKA ze státního rozpočtu České republiky jsou formou nevratné dotace. Poskytnuté finanční prostředky mají neinvestiční charakter.

Celková doba řešení projektů v rámci programu EUREKA se obvykle pohybuje v rozmezí 3 až 4 roky (maximálně 48 měsíců).

- maximální dotace na jeden rok řešení projektu - jeden český řešitel 3 000 000 Kč
- maximální dotace na jeden rok řešení projektu - více českých řešitelů 4 000 000 Kč
- maximální celková dotace na řešení 4letého projektu (více českých řešitelů) 12 (16) mil Kč
Na úplném začátku musí být nápad – projekt vytvořit nový a inovovaný špičkový výrobek, technologii či progresivní službu schopnou prosadit se na světovém trhu. Jestliže se rozhodneme řešit projekt v rámci programu EUREKA, je nutné získat nejméně jednoho zahraniční spoluřešitele z členských zemí programu. Po získání zahraničního partnera v projektu je nutné stanovit úkoly jednotlivých řešitelů v projektu a také stanovit finanční rozpočty pro jednotlivé roky řešení. Po stanovení těchto bodů je nutné zpracovat kompletní projektovou dokumentaci.

Uvažujete o účasti v programu?

Potřebujete více informací? Máte dotaz nebo se potřebujete poradit?

Saznamte se s dalšímy programy

Horizont 2020

Nástroje h2020

EUROSTARS 2