Přípravy Národního plánu obnovy finalizují

Pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), které předsedá premiér Andrej Babiš, proběhlo 5. března 2021 opět formou videokonference. Členové RVVI projednávali zejména stav příprav hospodářské strategie (Národní plán obnovy) a východiska přípravy návrhu výdajů státního rozpočtu na rok 2022 pro oblast VaVaI. 

Hlavním bodem druhého letošního zasedání RVVI byly aktuální informace o podpoře vědy a výzkumu v rámci Národního plánu obnovy. Vicepremiér Karel Havlíček, který je zároveň místopředsedou Rady, zdůraznil v úvodu jednání, že v současné fázi návrhu alokace prostředků národního fondu pro vědu žádné zásadní změny nenastávají.

„Příprava Národního plánu obnovy je v závěrečné fázi. Finanční prostředky, které budou z tohoto zdroje využitelné na výzkum, vývoj a inovace, jsou s velkou pravděpodobností definitivně zafixovány ve výši 12,5 mld. Kč. Pokračují nicméně stále jednání s Evropskou komisí s cílem je uzavřít a předložit finální návrh plánu k projednání vládě tak, aby Česká republika splnila termín předložení Komisi do konce dubna,“ potvrdila k tématu náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Silvana Jirotková, pověřená vedením vyjednávacího týmu na půdě Evropské komise.

Rada pokračovala jednáním o východiscích přípravy návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na rok 2022, přičemž upozornila, že výdaje navržené ve střednědobém výhledu státního rozpočtu na rok 2022 nekryjí aktuální potřeby, kapacity a závazky systému VaVaI. Současně bylo dohodnuto, že vicepremiér Karel Havlíček bude o této skutečnosti informovat příslušné členy vlády.

V pravidelné rozpravě k Implementaci Metodiky hodnocení 2017+ členové Rady schválili materiál „Vypořádání námitek výzkumných organizací k hodnocení výsledků v Modulu 1 při hodnocení H19“. Jedná se o výsledky škálování po 3 letech implementace schválené u většiny poskytovatelů.

Rada dále mj. schválila plán činnosti RVVI na letošní rok a teze nadlimitní veřejné zakázky Koncepční a analytická podpora Rady pro výzkum, vývoj a inovace. 

Rada byla rovněž informována o přípravě ustavení právnické osoby ELI-ERIC – evropské výzkumné infrastruktury – s plánovaným sídlem v Dolních Břežanech. Českou republiku má v této právnické osobě společně reprezentovat MŠMT a Akademie věd ČR.

Na počátku jednání přivítal první místopředseda Pavel Baran nového člena Rady, kterým se na základě usnesení vlády ze dne 8. února 2021 stal prof. Václav Hořejší. "Těším se, že budu moci přispět k podpoře návrhů Rady ve prospěch české vědy. Mojí prioritou je podpora kvalitního základního výzkumu, jehož význam bývá někdy (a možná i některými členy RVVI) podceňován," vyjádřil Václav Hořejší ke svému působení v poradním a odborném orgánu vlády.

Zdroj: vyzkum.cz