Orgány EU dosáhly částečné politické dohody o Horizontu Evropa

Investovat do výzkumu a inovací znamená investovat do budoucnosti Evropy, do poznatků a nových řešení, díky nimž si budeme schopní udržet a dál zlepšovat svůj způsob života. Junckerova Komise si proto stanovila nový cíl, a sice zlepšit schopnost Evropy inovovat, zajistit si trvalou prosperitu a udržet si celosvětovou konkurenceschopnost. Program Horizont Evropa, který Komise navrhla v červnu loňského roku v rámci dlouhodobého rozpočtu EU na roky 2021–2027, je dosud nejambicióznějším inovačním programem vůbec. Díky němu Evropa zůstane v čele globálního výzkumu a inovací.

„Velmi tuto dohodu vítám. Podporuje novou Evropskou radu pro inovace a náš program vedení výzkumu podle konkrétních zadání. V roce 2021 se chystáme spustit dosud nejambicióznější evropský program výzkumu a vývoje, s nímž bude evropská ekonomika v budoucnu silná, udržitelná a konkurenceschopná a z něhož budou těžit všechny regiony Evropy,“ prohlásil komisař pro vědu, výzkum a inovace Carlos Moedas.

Horizont Evropa naváže na výsledky dosavadního výzkumného a inovačního programu Horizont 2020. Prostřednictvím Evropské rady pro výzkum (ERV) a stipendií a výměnných pobytů programu Marie Curie-Skłodowska bude dál zajišťovat nejvyšší vědeckou úroveň a využívat poradenství, technickou podporu a specializovaný výzkum Společného výzkumného střediska (JRC) – útvaru Komise pro sdílení vědeckých poznatků.

K nově zavedeným prvkům bude patřit Evropská rada pro inovace (ERI). Ta již funguje v pilotním režimu a má se stát jednotným kontaktním místem, které bude pomáhat dostat zásadní či převratné inovace z laboratoří na trh a rozvíjet myšlenky a nápady startupů a malých a středních podniků. Inovátorům poskytne přímou podporu prostřednictvím dvou hlavních nástrojů financování, z nichž jeden bude určen pro rané fáze a druhý pro vývoj a uvádění na trh. Svou činností bude doplňovat působení Evropského inovačního a technologického institutu (EIT).

Další kroky

Předběžnou politickou dohodu mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí musí nyní Evropský parlament a Rada ještě formálně schválit. Rozpočtové aspekty programu Horizont Evropa se odvíjejí od celkové dohody o příštím dlouhodobém rozpočtu EU, který Komise navrhla v květnu 2018.

Synergie s dalšími chystanými programy a politikami EU se stále ještě projednávají a budou záviset na tom, jak v rámci připravovaného dlouhodobého rozpočtu EU dopadnou návrhy v dalších odvětvích. Předmětem dalších jednání jsou i ustanovení o mezinárodních dohodách o přidružení.

Komise začne připravovat implementaci programu Horizont Evropa již nyní, tak aby byly první návrhy pracovních programů zveřejněny včas před jeho spuštěním 1. ledna 2021.

Zdroj: europa.eu