Nový mezinárodní projekt Alliance4Life_Actions povede CEITEC

Nový projekt Alliance4Life, mezinárodní aliance výzkumných institucí působících v zemích střední a východní Evropy, byl vybrán k financování z programu Horizont 2020. Příští tři roky tak budou členské instituce Alliance4Life spolufinancovány z evropského grantu ve výši 2 miliony EUR, který umožní realizaci řady příkladů dobré praxe, které byly v rámci dosavadní činnosti aliance již pilotně ověřeny. Nový projekt znamená další posílení mezinárodní reputace Alliance4Life i jejího koordinátora, institutu CEITEC Masarykovy univerzity, jako lídra ve zlepšování institucionální kultury a strategického řízení výzkumných institucí působících v oblasti věd o živé přírodě i jako inspirace pro potřebné reformy vědní politiky ve střední a východní Evropě.

I přes značné investice z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) existují ve výkonnosti výzkumu a inovací mezi různými evropskými zeměmi stále velké rozdíly. Tato skutečnost má zásadní socioekonomický dopad a politické důsledky, které se projevují zejména v méně produktivních regionech Evropské unie. Rozdíly ve výkonnosti evropského  medicínského výzkumu a inovací mají zásadní vliv na distribuci financí na vědu a výzkum z rámcových programů EU, což limituje i celkový dopad výzkumu a inovací na kvalitu zdraví a života evropských občanů.

Partneři projektu A4L_ACTIONS si kladou za cíl přispět ke zmenšení inovační mezery zlepšováním institucionální kultury a  zaváděním efektivního strategické řízení výzkumných institucí v méně výkonných zemích střední a východní Evropy. „Naším cílem je dále zvyšovat atraktivitu členů Alliance4Life pro mezinárodní spolupráci s vyspělými evropskými zeměmi a vytvářet podmínky pro rozšíření pozitivních změn na celý region,“ vysvětluje Zlatuše Novotná, koordinátorka projektu. Alliance4Life je dnes již etablovanou sítí sdružující progresivní výzkumné instituce z oblasti věd o živé přírodě se sídlem ve střední a východní Evropě. Členské instituce úspěšně vyzkoušely zavedení několika osvědčených postupů a budou nyní dále stavět na již dosažených výsledcích.

A4L_ACTIONS je pokračováním prvního úspěšně realizovaného projektu Alliance4Life, který v Brně před třemi lety odstartoval a který také koordinoval vědecko-výzkumný institut CEITEC Masarykovy univerzity. Aliance spojuje progresivní instituce působící v oblasti věd o živé přírodě ze střední a východní Evropy. Jejím posláním je podporovat a posilovat celoevropskou excelenci ve výzkumu a jeho přínosy pro společnost, lidské zdraví a kvalitu života. 10 zakládajících členů formalizovalo existenci aliance jako trvalé struktury v říjnu 2019 ve Vilniusu podepsáním memoranda o porozumění, a pokračovalo ve spolupráci i v nesnadném roce 2020. Do konsorcia nového projektu byly přizvány další dvě členské instituce z Bulharska a Rumunska. Do projektu A4L_ACTIONS, který bude zahájen v květnu 2021, se tak zapojí celkem 12 institucí.

Všichni členové konsorcia se zavázali k vytváření kultury, která podporuje vědeckou excelenci nejen prostřednictvím nezávislé evaluace vědy, ale i hodnocením institucionální praxe s jasným cílem profesionalizovat management výzkumu v regionu střední a východní Evropy. Partneři budou spolupracovat na zahájení nových mezinárodních projektů s vyspělými partnery a iniciovat spolupráce s průmyslem. Velká pozornost bude věnována kariérnímu rozvoji výzkumných pracovníků a pracovnic, podpoře talentů a vytváření vědeckých sítí. Partneři plánují zvýšit kompetence odborníků a odbornic v oboru transferu technologií a vytvořit průmyslovou platformu propojující akademickou obec se soukromým sektorem. Velkou výhodou je členství a aktivní zapojení centra CEITEC do další důležité aliance – EU-LIFE, která spojuje přední západoevropské výzkumné instituty z oblasti věd o živé přírodě. CEITEC je tak mostem mezi západem a východem, což umožňuje sdílet zkušenosti a příklady osvědčené praxe mezi oběma regiony s potenciálem jejich rozšíření na celou střední a východní Evropu.

Zdroj: CEITEC