Novelizace zákona o podpoře VaV a návrh nového zákona

AVO vám ve spolupráci s Frank Bold Advokáti přináší právnický pohled na zákon o podpoře výzkumu a vývoje.

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) (dále jen „ZPVV“), představuje základní právní předpis, který v současné době reguluje procesy a postupy podpory vědy a výzkumu v České republice. ZPVV byl během své účinnosti (tj. od 1. 7. 2002) dvanáctkrát novelizován. Naposledy to bylo zákonem č. 49/2013 Sb. účinným od 1. 4. 2013.

Novela ZPVV

Účelem nejnovější (a podle všech indicií i poslední) novely ZPVV, která je projednávána v Parlamentu ČR pod sněmovním tiskem 490 [1], je dát ZPVV do souladu s nejnovějšími předpisy EÚ platnými od 1. 7. 2014 (zejména nařízením Komise (EU) č. 651/2014, nařízením Komise (EU) č. 702/2014 a Sdělením Komise – Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací). Novela ZPVV by tedy měla přinést zejména:

  • terminologické změny, aby vnitrostátní právní úprava odpovídala terminologii právních předpisů EÚ,
  • právní úpravu podpory výzkumných infrastruktur, které ZPVV v platném a účinném znění neřeší,
  • odstranění nadbytečných povinností stanovených ZPVV.Novelou ZPVV by mělo dojít ke zrušení povinnosti uzavírat smlouvy o využití výsledků podle § 11 současně platného a účinného ZPVV. Přitom by ale současně mělo dojít k novelizaci § 16 ZPVV, podle kterého budou výsledky chráněny podle požadavků právních předpisů EU.

Podle důvodové zprávy k novele ZPVV jsou všechny výše uvedené změny zejména technické povahy, které mají odstranit rozdíly mezi evropskou a vnitrostátní právní úpravou. Přínosem novely ZPVV má být především odstranění kolizí vnitrostátní a evropské právní úpravy podpory vědy, výzkumu a inovací (VaVaI), zvýšení přehlednosti a snadnější použitelnost právní úpravy podpory VaVaI v praxi. Novela ZPVV je v současné době projednávána v Poslanecké sněmovně ve druhém čtení, přičemž k ní bylo navrženo několik pozměňovacích návrhů.

Výše uvedené cíle novely ZPVV si obecně samozřejmě zasluhují podporu. Nicméně je zřejmé, že připravovaná novela ZPVV nevyřeší zásadní nedostatky současné právní úpravy podpory VaVaI, o kterých se v odborných kruzích mluví již několik let (jako např. roztříštěnost struktury státní správy v oblasti podpory VaVaI či zajištění efektivnosti použité podpory VaVaI). Novelou ZPVV tedy nedojde k systémovým změnám ani kezměně dosavadní struktury financování VaVaI.

Nový zákon o podpoře VaVaI

Komplexní revizi současného systému poskytování podpory VaVaI a zajištění efektivnosti poskytované podpory VaVaI přinese až zcela nový zákon o podpoře výzkumu a vývoje. Přijetí nového zákona o podpoře VaVaI si stanovil jako svůj osobní úkol místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace, MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA.

Věcný návrh nového zákona o podpoře VaVaI již prošel mezirezortním připomínkovým řízením, přičemž byl doporučen k zařazení do jednání schůze vlády České republiky [2]. Ta bude rozhodovat o tom, zda věcný záměr nového zákona o podpoře vědy a výzkumu schválí nebo neschválí. Pokud vláda věcný záměr zákona schválí, uloží místopředsedovi vlády pro vědu, výzkum a inovace vypracovat návrh nového zákona o podpoře VaVaI. V současné době se předpokládá, že by návrh nového zákona o podpoře VaVaI mohl být připraven do 31. 10. 2016.

I když v současné době zatím neexistuje ani návrh nového zákona o podpoře VaVaI, můžeme jeho budoucí obsah alespoň orientačně dovozovat z věcného záměru návrhu nového zákona o podpoře VaVaI.

Nový zákon o podpoře VaVaI má přinést novinky zejména v těchto oblastech:

  • nové nastavení podmínek, zásad a kritérií pro poskytování podpory,
  • vyřešení absence inovací v systému podpory VaVaI,
  • stanovení nové kapacity státní správy v systému podpory VaVaI.

Co se týče samotné podpory, věcný záměr počítá s tím, že v novém zákoně o podpoře VaVaI budou uvedené konkrétní kategorie podpory společně s podmínkami, které je potřebné splnit pro její získání. Mezi účelovou podporumá patřit zejména podpora projektů vědy a výzkumu zadaných ve formě veřejných soutěží nebo zadaných jako veřejné zakázky pro potřeby státní správy, včetně projektů mezinárodní spolupráce a podpory inovací. Do institucionální podpory bude zařazena zejména podpora na rozvoj výzkumných organizací zahrnující i podporu činnosti výzkumných infrastruktur, specifický vysokoškolský výzkum a pracoviště Akademie věd České republiky.

K výrazným změnám by mělo dojít i ve sféře administrativy státní správy VaVaI. V současné době je státní správa v oblasti VaVaI charakteristická svojí roztříštěností mezi Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Radu pro výzkum, vývoj a inovace. Přitom pravomoci těchto orgánů se v mnoha případech překrývají. Tuto dvojkolejnost dále podporuje i systém dvou organizačních složek státu, které poskytují podporu v rámci VaVaI – Grantová agentura České republiky a Technologická agentura České republiky, jejíchž pravomoci se také v mnoha ohledech překrývají. Věcný záměr nového zákona o podpoře VaVaI počítá s vytvořením nového Ministerstva pro výzkum, vědu a inovace(dále jen „MVVI“).

MVVI by mělo převzít významnou část exekučních pravomocí od Rady pro výzkum, vývoj a inovace a získat postavení ústředního orgánu státní správy v oblasti výzkumu a vývoje, které nyní zastává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. MVVI by mělo do budoucna odpovídat za přípravu národní politiky a priorit VaVaI či Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky. Změní se i způsob financování Grantové agentury České republiky a Technologické agentury České republiky, které by měly být nově financovány z rozpočtové kapitoly MVVI. Navzdory této skutečnosti by si ale tyto organizační složky státu měly zachovat svojí autonomii při rozhodování o použití přidělených prostředků.

Další novinky, které by měl nový zákon o podpoře VaVaI přinést, se týkají zejména postupů při tvorbě státního rozpočtu v oblasti VaVaI, úpravy práv k výsledkům výzkumu, vývoje a inovací a informačního systému VaVaI. Na konkrétní změny si nicméně musíme počkat alespoň do doby přípravy návrhu nového zákona o podpoře VaVaI.

Vzhledem ke skutečnosti, že legislativní proces přijímání nového zákona o podpoře VaVaI je pouze na začátku, je možné jeho schválení v parlamentu očekávat nejdřív v průběhu roku 2017.

Mgr. Martin Maňák, advokátní koncipient

Frank Bold advokáti, s.r.o.

adresa: Údolní 567/33, 602 00 Brno, email: martin.manak@fbadvokati.cz

[1] POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. Sněmovní tisk 489 [online]. Dostupné na: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=489 [cit. 2016-4-15].

[2] APLIKACE ODOK. Věcný záměr zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací [online]. Dostupné na: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=RACKA29HHJ5R [cit. 2016-4-15].

Zdroj: AVO