Náměstek MŠMT Doleček na konferenci k budoucnosti ERA

Náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT Pavel Doleček se společně s českou delegací zúčastnil konference k budoucnosti Evropského výzkumného prostoru. Ministři členských států EU diskutovali o otázkách, jak lze ERA zdynamizovat a zefektivnit prostřednictvím řady opatření, mezi které patří kromě jiného usnadnění nadnárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích a věnování větší pozornosti socioekonomických potřebám evropské populace.

Ministerská konference Evropského výzkumného prostoru (European Reseach Area, ERA) se věnovala dvěma průřezovým tématům,a  to budoucnosti ERA a svobodě vědeckého výzkumu. V dopolední části měli účastníci příležitost diskutovat o sdělení Evropské komise k ERA  a souvisejících otázkách, jak nejlépe využít potenciál členských států EU pro funkční nastavení ERA a jak integrovat a aplikovat v rámci efektivnějšího fungování ERA příslušné fondy EU, a to zejména Evropské strukturální a investiční fondy a dále i Nástroj na podporu oživení a odolnosti (Recovery and Resilience Facility, RRF).

„V kontextu příprav inovovaného ERA se Česká republika na národní úrovni už zavázala k dosažení ambiciózního cíle investovat 3 % HDP do výzkumu, vývoje a inovací do roku 2030. Tento cíl je stanoven v Inovační strategii ČR pro léta 2019 až 2030, kterou česká vláda přijala jakožto zastřešující dokument tvorby inovační politiky ČR. Konkrétní opatření, jež mají být v nadcházejícím období přijata, byla poté podrobněji rozpracována v nejnovější aktualizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR pro léta 2021+, kterou schválila vláda ČR v roce 2020,“ uvedl ve svém příspěvku náměstek Pavel Doleček.

V odpolední části konference se účastníci zaměřili na význam a hodnotu svobody vědeckého výzkumu jako jednoho z klíčových pilířů ERA a potvrdili svou podporu Deklaraci o svobodě vědeckého výzkumu (tzv. Bonnská deklarace).

Zdroj: MŠMT