Muži a ženy by měli být ve vědě zastoupeni rovnoměrněji, požaduje nový vládní plán

Ve vědě a výzkumu by měli být rovnoměrněji zastoupeni muži a ženy. Vyplývá to z akčního plánu, který ve středu schválila vláda pro roky 2018 až 2020. Ministerstvo školství v něm vymezuje několik oblastí, na kterých je třeba zapracovat. Nevyrovnaný poměr žen a mužů ve vědě začíná už v dětství při volbě budoucí kariéry a pokračuje platovou nerovností mezi muži a ženami s vysokoškolským vzděláním.

Akční plán rozvoje lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace a genderové rovnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích v ČR staví na datech z více výzkumů a ze statistik Českého statistického úřadu v posledních letech. Vyplývá z nich, že v Česku sice formálně existuje rovný přístup dívek a chlapců ke vzdělání, ve skutečnosti to tak ale není.

„Přes tuto toliko formální rovnost jsou nicméně vzdělávací dráhy v ČR genderově segregovány a genderová segregace se posiluje i s rostoucím stupněm studia,“ uvádí se v plánu.

Cílem je především rovnoměrnější zastoupení mužů a žen v oborech, kde nyní panuje výrazný nepoměr. Krajními případy jsou technické vědy s výraznou převahou studentů (66 procent) a pedagogika, učitelství a sociální péče s převahou studentek (85 procent).

Změnit to podle akčního plánu mohou různé iniciativy, výzkumy ale ukazují i na významnou platovou nerovnost mužů a žen, která roste se zvyšujícím se stupněm vzdělání.

Plán také podporuje popularizaci vědy a zprostředkovávání jejích výsledků laické veřejnosti, což má výzkumu zvýšit prestiž. „Komunikace vědeckého poznání tak v konečném důsledku podstatnou měrou zvyšuje odolnost společnosti vůči iracionální manipulaci jakékoli povahy,“ konstatuje plán.

Mladí vědci mají těžký start

Pozornost je věnována i pracovnímu prostředí ve výzkumných organizacích a tomu, jak podporují kariérní růst a profesní rozvoj. Podle plánu je potřebná i podpora kombinace výzkumné práce a rodičovství, etické kodexy či řešení odchodu do důchodu. „Strnulá struktura kariérního postupu asociovaná se stárnutím akademické obce může vést k blokování dalšího kariérního postupu u mladých akademiků,“ konstatoval audit, z něhož plán cituje.

Akční plán vychází z Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací, který schválila vláda v roce 2016. Má zajistit mezinárodní konkurenceschopnost české vědy.

Autor: kar
Zdroj: ct24