MŠMT vyhlásilo 3. veřejnou soutěž programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-INFORM

Dne 23. 10. 2019 vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, třetí veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-INFORM (LTI20) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 24. 10. 2019 do 9. 12. 2019.

Dokumenty pro uchazeče jsou dostupné na webu MŠMT.

Zdroj: MŠMT