MŠMT v Bruselu jasně deklarovalo podporu mobility ve vzdělávání a výzkumu

Dne 20. února 2020 se v Bruselu uskutečnilo zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport ve formaci pro vzdělávání. Delegaci ČR vedl náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Václav Velčovský.

Rada jednomyslně schválila usnesení Rady o vzdělávání a odborné přípravě v rámci evropského semestru: zajištění informovaných diskusí o reformách a investicích. Členské státy podpořily posílení role vzdělávání v evropském semestru a v rámci svých vystoupení zdůraznily důležitost dostatečných a efektivních investic do vzdělávání a význam sledování dopadů vzdělávacích politik na celou společnost ve všech jejích aspektech.

Poté Rada pokračovala diskusí na téma „Cirkulace mozků – hnací síla Evropského prostoru vzdělávání“. Ministři se shodli na tom, že mobilita studentů, vědců a učitelů je jedním ze základních principů a přidaných hodnot EU, která vede k rozvoji lidského potenciálu, lepšímu uplatnění na trhu práce a k dopadům na jednotlivé regiony. Zároveň se však shodli, že mobilita a především pak tzv. cirkulace mozků je mnohdy nevyvážená, a to jak v rámci EU, tak i jednotlivých států a představuje problém tam, kde dochází k odlivu mozků a odchodu talentů. Řada delegací zmínila i souvislost s demografickými výzvami, stárnutím obyvatel a odlivem vysoce kvalifikovaných osob z venkova do měst. Dle ministrů je základem jakéhokoliv řešení vysoká atraktivita a kvalita evropských systémů vzdělávání, vědy a výzkumu a vysokoškolských institucí, na které se musí jednotlivé členské státy i EU soustředit a soustavně je podporovat a zlepšovat.

Náměstek Velčovský během svého vystoupení na zasedání Rady uvedl: „Česká republika je silným zastáncem vyvážené cirkulace mozků. Podporujeme Síť evropských univerzit, na jejíž kvalitní projekty přispíváme také ze státního rozpočtu. Dále jsme díky ESIF vyhlásili výzvy pro mezinárodní mobilitu výzkumných pracovníků. Prozatím vyjelo z České republiky na 500 českých vědců různého věku a zkušeností a přijelo na 450 zahraničních. Systém mobilit má dopad na obě strany, vysílající i přijímající. Díky těmto intervencím velmi aktivně přispíváme k budování evropského vzdělávacího a výzkumného prostoru."

Zdroj: MŠMT