Monitorovací výbor OP VVV schválil vyhlášení dvou nových výzev

V pořadí již 17. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání se uskutečnilo dne 19. září 2019 v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Praze. V rámci jednání byly schváleny dvě nové výzvy pro předkládání projektů.

První výzva se zaměřuje na podporu mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací prostřednictvím pracovních pobytů či stáží. Navazuje na úspěšnou výzvu Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků, díky které vyjelo do zahraničí již 447 výzkumných pracovníků a 382 jich do ČR přijelo. Tato výzva rozšiřuje cílové skupiny a nabízí výzkumným organizacím další možnost k jejich internacionalizaci.

Druhá výzva bude podporovat projekty krajského akčního plánování přispívající ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území krajů. Prostřednictvím implementace Krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání dojde k další podpoře vzdělávání na území krajů a k doplnění aktivit jednotlivých škol. Obě výzvy budou vyhlášeny v průběhu letošního podzimu.

Na zasedání byl prezentován projekt Ostravské univerzity z výzvy zaměřené na strukturálně postižené regiony, díky kterému bude moci univerzita nabídnout nové studijní programy včetně vybudování infrastruktury pro jejich realizaci, které pomohou odstranit strukturální handicap moravskoslezského kraje.

Důležitým tématem bylo také nové programové období (2021 – 2027) a představení cílů a zaměření Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK), který v souladu s aktuálními prioritními tématy Evropské komise naváže na OP VVV v podpoře vzdělávání, výzkumu a vývoje. Více informací o OP JAK můžete nalézt na webových stránkách.

Dále na jednání zazněly informace o aktuálním finančním stavu OP VVV, evaluačním plánu, individuálních projektech systémových a komunikačních aktivitách Řídicího orgánu OP VVV. Představen byl i postup přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030 a došlo k projednání a schváleníCharty IPs Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3.

Zasedání vedla ředitelka Odboru koncepce a vedení OP Mgr. Aneta Caithamlová a kromě členů monitorovacího výboru se jednání zúčastnili v roli poradců nebo hostů také zástupci Evropské komise, Sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT, Úřadu vlády ČR a další. Evropskou komisi reprezentovali jmenovitě paní Cinzia Masina, která z pozice zástupkyně vedoucí bude nově dohlížet na implementaci OP VVV, dále paní Kateřina Kapounová, pan Pavel Tychtl a pan Josef Schwarz.

Zdroj: MŠMT