Monitoring dotačních příležitostí

Rady, tipy a doporučení k mezinárodním projektům

Celkově slabá účast českých MSP
Základem je, aby MSP byly mezinárodně a inovačně orientované, jinak nemají šanci nalézt partnery pro konsorcium. Měly by dobře znát ta nejlepší evropská pracoviště ve svém oboru a být s nimi v kontaktu. Interně to po podniku vyžaduje definovat si, jaké inovační záměry by chtělo v rámci EU programů realizovat, jaké k tomu má odborné a kapacitní dispozice, jaké kompetence potřebuje nalézt u svých partnerů a kriticky zhodnotit, jestli daný záměr má šanci uspět v konkurenčním prostředí evropské vědy. EU programy podporují jen špičkovou vědu a jsou v tomto ohledu až elitářské. Pasivita nebo spoléhání na dlouhodobé kontakty a recyklaci témat se v rámci EU nevyplácí.
Velmi odlišné požadavky evropských programů ve srovnání s tuzemskými programy TA ČR
V EU programech je důraz kladen na translační výzkum, tedy aby podávané projekty byly už v určitém stupni rozpracovanosti (dle stupnice TRL – Technology Readiness Level) a podpora z EU je posouvala směrem na trh. V ČR se řídí výstupy dle RIV, které jsou spíše akademického naturelu. Pro české firmy toto může být matoucí a mohou být zaskočeny, že v rámci EU projektů musí mít projekty lépe podloženy daty a např. i business plány, nestačí tedy v projektu dodat akademický elaborát.
Administrativní úkony
Pro podání evropských projektů je potřeba být v rámci EC registrován a validován jako MSP, je potřeba na jejich portálu vytvořit profily kontaktních osob, atd. Schvalovací proces přitom trvá nějakou dobu a je proto potřeba tyto úkony vyřešit dostatečně v předstihu.
Organizační adaptace na EU projekty
Je potřeba se seznámit a připravit na požadavky auditu, který může být uskutečněn v průběhu i po skončení projektu. Dále je třeba si důkladně nastudovat finanční pravidla, zejména u problematik mezd, cestovného a pořizování dlouhodobého majetku, které bývají nejčastěji příčinou chyb.
Vytvoření cash rezervy
V průběhu EU projektů může dojít k výpadku toku podpory i v délce 6 měsíců. Je potřeba na to být připraven v rámci plánování cash flow.
Nutnost iniciativy při komunikaci a řízení projektu
Často se jedná o velká konsorcia, v nichž jsou někteří členové po získání prostředků velmi pasivní, což může ohrozit reporting a následné další toky financování do projektu. Co se týče Horizontu 2020, situace je aktuálně taková, že se podává 8x více projektů, než jich může být schváleno. Země, které byly nejvíce postiženy ekonomickou krizí, jsou se svými žádostmi nejaktivnější. EC nemá dostatek hodnotitelů, proto projekty hodnotí i řadoví úředníci, kteří nemají odborný vhled a hodnotí zejména na základě dopadu přínosů
projektu na Evropské společenství, což je však jen jedno z hodnotících kritérií. Úspěšnost se v některých oblastech podpory pohybuje
jen kolem 3%. Příjemci se zatím generují především z velkých firem, které mají vybrané výzvy silně prolobované. MSP lze doporučit, pokud plánují podávat v rámci H2020 nějaký projekt, aby využily služeb specializovaných firem, které tyto projekty píší profesionálně a mohou v dané oblasti podpory prokázat vysokou míru úspěšnosti (protože se nejedná o levnou záležitost, je potřeba vybírat důkladně).