Ukončení příjmu žádostí do VI. výzvy programu podpory Úspory energie

Výzva konec

Podrobnosti

  • Národní
  • 30 dubna, 2021
  • Pátek, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do VI. výzvy programu podpory Úspory energie

Národní

Pátek, 12AM to 11PM
30 dubna, 2021

000000

Podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru a tedy opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. To je cílem VI. výzvy programu podpory Úspory energie z OP PIK, kterou vyhlásilo MPO.

Program bude přispívat k naplnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti, která stanovuje zavedení orientačních vnitrostátních cílů energetické účinnosti do roku 2020. Vnitrostátní orientační cíl ČR je na základě současných analýz stanoven ve výši 51,1 PJ (14,196 TWh) úspor v konečné spotřebě energie.

Plánovaná alokace na tuto výzvu je 1 000 mil. Kč (podporu pro podniky nesplňující definici malých a středních podniků dle přílohy č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 lze poskytnout maximálně do výše 60 % alokace na tuto výzvu). Jedná se o průběžnou výzvu, kde příjem žádostí o podporu bude probíhat od 24. 11. 2020 do 30. 4. 2021.

Podpora je poskytována v souladu s článkem 38, 40 a 41 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 a může být proto slučitelná s vnitřním trhem ve smyslu čl. 107 odst. 3 Smlouvy o fungování EU a je vyňata z oznamovací povinnosti dle čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování EU. Míra podpory je 50 % pro malé podniky, 40 % pro střední podniky a 30 % pro velké podniky ze způsobilých výdajů projektu.

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč.

Podpora na náklady na energetický posudek, projektovou dokumentaci pro stavební povolení a výběrové řízení bude poskytována podle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis. Dále došlo ke sjednocení míry podpory na zpracování energetického posudků, projektové dokumentace stavby (náklady na přípravu projektu) a realizaci výběrového řízení v režimu de minimis s mírou podpory na investiční dotace v režimu č. 651/2014.

Na základě poptávky po investičních dotací v rámci IV. a V. výzvy lze konstatovat, že se naplnila očekávání, se kterými tyto výzvy byla vyhlášeny, a to že se ze strany podnikatelských subjektů zvýší poptávka po realizaci projektů úspor energie oproti předchozím výzvám. Z tohoto důvodu výběrová kritéria VI. Výzvy programu Úspory energie zůstaly stejné jako ve IV. a V. výzvě.

Některé specifické podmínky byly modifikovány vzhledem na aktualizaci směrnice o energetické účinnosti 2018/2002/ES a jiné související legislativy a dále na základě zkušeností z implementace předchozích výzev a diskuse se sociálními partnery.

MPO věří, že ze strany podnikatelských subjektů bude poptávka po realizaci projektů úspor energie a realizované úspory v KSE co nejvíce přispějí k naplnění cíle úspor podle směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti a přispějí tak k efektivnějšímu nakládání s energiemi.

S ohledem na stále neukončené připomínkování Pokynů pro žadatele při využití metody EPC v programu Úspory energie (OP PIK) MPO informuje, že vyhlášení/zahájení příjmu žádosti VI. výzvy Úspory energie s EPC, číslo 01_20_371, se posouvá na 8. prosince 2020.

Podrobnosti jsou k dispozici zde.

Zdroj: MPO