Ukončení příjmu žádostí do mezinárodní výzvy Clean Energy Transition (CET) Call 2022

Výzva konec

Podrobnosti

  • Mezinárodní
  • 23 listopadu, 2022
  • Středa, 12AM to 2PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do mezinárodní výzvy Clean Energy Transition (CET) Call 2022

Mezinárodní

Středa, 12AM to 2PM
23 listopadu, 2022

000000

Od 14. 9. 2022 je otevřena mezinárodní výzva Evropského partnerství Clean Energy Transition (CET) Call 2022. Zkrácené návrhy projektů (tzv. pre-proposals) mohou zájemci podávat do 23. 11. 2022, 14:00 SEČ.

Výzva Partnerství CET Call 2022, kterou vyhlašuje strategická síť JPP SES, je zaměřena na výzkum v oblasti energetické transformace (čisté energie). Jejím cílem je přispět k záměru EU stát se do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Za tímto účelem Partnerství vytvořilo v rámci této výzvy 7 tematických konfigurací, tzv. “Transition Initiatives” (TRIs) umožňující partnerům – více než 50 partnerů z 30 zemí světa – spolupracovat na konkrétních strategických výzvách. Čeští uchazeči se budou moci zapojit do následujících čtyř tematických konfigurací a příslušných sedmi subtematických “Call Modules”, které budou disponovat vlastním ranking listem i evaluačním mechanismem. Tyto Call Modules tak představují jednotlivá “témata výzvy”, do kterých mají uchazeči přihlásit své mezinárodní projekty:

TRI 1 – Optimised integrated European net-zero emissions energy system
Témata
Call Module 1.1: PowerPlanningTools
Call Module 1.2: RESDemoPowerFlex

TRI 3Enabling climate neutrality with storage technologies, hydrogen and renewable fuels and CCU/CCS
Témata
Call Module 3.1: CCU/CCS technologies
Call Module 3.2: Hydrogen and renewable fuels

TRI 5 –  Integrated regional energy systems
Témata
Call Module 5.1: Integrated Regional Energy Systems

TRI 7 Integration in the built environment
Témata
Call Module 7.1: R&I in clean energy integration in the built environment
Call Module 7.2: Solutions to energy transition in the built environment

Technologická agentura České republiky (TA ČR) je do této mezinárodní výzvy zapojena spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu (gestor pro TRI 1, 3 a 5) a Ministerstvem životního prostředí (gestor pro TRI 7). Pravidla výzvy pro českého uchazeče vychází z programu EPSILON. Výzva je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem „Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe” a její investice “Podpora výzkumu a vývoje v synergických efektech s rámcovým programem pro výzkum a inovace”. Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu pro české uchazeče v mezinárodních projektech je 2 450 000 EUR. Maximální finanční částka podpory na projekt je u Call Module 7.1 175 000 EUR, a Call Module 7.2 taktéž 175 000 EUR. Ostatní Call Modules jsou v tomto ohledu bez omezení. Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 85 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Projekty do jednotlivých Call Modulů mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří nezávislých způsobilých partnerů (independent legal entities) z nejméně tří zapojených zemí (z toho alespoň dvě dva členské státy EU nebo přidružené země Horizon Europe).

Více informací najdete zde.

Zdroj: TA ČR