Ukončení příjmu žádostí do IV Výzvy Nemovitosti - Cestovní ruch

Výzva konec

Podrobnosti

  • Národní
  • 31 března, 2020
  • Úterý, 12AM to 10AM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do IV Výzvy Nemovitosti - Cestovní ruch

Národní

Úterý, 12AM to 10AM
31 března, 2020

000000

Cílem Výzvy IV je výhradně modernizace zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících objektů, budov a areálů, které budou využity pro rozvoj podnikatelských činností a služeb MSP v cestovním ruchu. Rekonstrukce stávajících objektů může být v rámci dobudování multifunkční infrastruktury spojena s pořízením nového technologického vybavení do maximální výše 30 % způsobilých výdajů.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

  • dlouhodobý hmotný majetek, zejména úprava pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov; náklady související s technickým vybavením rekonstruovaných nemovitostí, resp. objektů, jež jsou součástí předloženého projektu
  • další náklady související se stavbou nebo umístěním a instalací technologií, které budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu)

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • dotace 1 mil. – 100 mil. Kč
  • max. výše podpory: malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV

Více informací najdete zde.

Zdroj: API