Programy partnerství mezi českými a německými vysokými školami a výzkumnými instituty

Výzva start

Podrobnosti

 • Mezinárodní
 • 1 června, 2018
 • All Day

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Programy partnerství mezi českými a německými vysokými školami a výzkumnými instituty

Mezinárodní

All Day
1 června, 2018

000000

Ostpartnerschaften - partnerství s východní Evropou

Cílem tohoto programu je podpora partnerství mezi německými vysokými školami a vysokými školami ve střední, východní a jižní Evropě a zemích bývalého Sovětského svazu.

Předpoklady získání podpory:
Uzavření smlouvy o spolupráci mezi rektory daných vysokých škol.

Podpora:
Německé vysoké škole je poskytnuta finanční podpora na dobu 3 let. Ve 3. roce konání projektu získají vysoké školy možnost, aby podaly novou žádost na další časový úsek. Podmínkou je výměna zahraničních a německých vysokoškolských učitelů, vědců, studentů a absolventů. Německým účastníkům hradí DAAD cestovní náklady. Zahraničním účastníkům hradí DAAD náklady spojené s pobytem. Personální a věcné náklady nemohou být dotovány.
 

Germanistische Institutspartnerschaften (GIP) - partnerství institutů germanistiky

Program Germanistische Institutspartnerschaften (GIP) je smysluplným doplněním běžných instrumentů organizace DAAD k podpoře německého jazyka ve střední, východní a jižní Evropě a zemích bývalého Sovětského svazu. Na základě dlouhodobé spolupráce institutů a kateder německého jazyka přispívá k:

 • modernizaci výuky a vývoje moderního curricula na katedrách germanistiky popř. německého jazyka na zahraničních vysokých školách
 • podpoře mladých vědců na katedrách pomocí společného vedení doktorandských prací a habilitací
 • podpoře zahraničních studentů prostřednictvím semestrálních stipendií nebo krátkodobých stipendií k napsání diplomové práce na partnerské vysoké škole
 • vypracování moderních výukových materiálů pro vlastní institut a jiné univerzity
 • kooperaci výzkumu pomocí podpory společných výzkumných projektů

žádost o podporu může podat německý profesor, na jehož institutu popř. katedře je možné realizovat výše uvedené cíle. Žádosti nemohou podávat přímo instituty germanistiky vysokých škol z partnerských zemí střední, východní a jižní Evropy a zemí bývalého Sovětského svazu.

 

Go East - program na podporu studia ve východní Evropě

V létě roku 2002 vznikla za pomoci dodatečných prostředků Spolkového mimisterstva pro vzdělávání a výzkum BMBF iniciativa Go East, která si klade za cíl vzbudit u německých studentů a absolventů vysokých škol zájem o studijní pobyt v zemích střední, východní a jižní Evropy a zemích bývalého Sovětského svazu.
Tyto prostředky jsou používány na:

 • zlepšení informací o možnostech studia a výzkumu v tomto regionu
 • poskytnutí dodatečných stipendií kvalitním uchazečům
 • další rozvíjení již existujících partnerství a spolupráci mezi německými vysokými školami a vysokými školami v tomto regionu pomocí zvláštních podpor.

žádost o podporu může podat vedoucí projektu či zahraniční oddělení (Akademischer Auslandsamt) německé vysoké školy, která uzavřela ujednání o spolupráci a partnerství s vysokou školou v daném regionu.
V rámci zvláštních podpor (Sonderausschreibung) programu Go East mohou o stipendia a příspěvky na cestu žádat němečtí studenti a absolventi vysokých škol na:

 • studijní a výzkumné pobyty na partnerských vysokých školách v regionu
 • účast na odborných seminářích (např. letní školy) na partnerských vysokých školách v regionu
 • účast na intenzivních jazykových kurzech v cílové zemi nebo v Německu, které slouží k přípravě na studijní nebo výzkumný pobyt.

 

 

Program podpory společných projektů (PPP-Program)

Cílem programu je podpora spolupráce mezi výzkumnými skupinami z České republiky a Německa. V centru zájmu přitom stojí kooperace mladých doktorandů a postdoktorandů. Program je určen uchazečům ze všech vědních oborů.

Podmínkou odevzdání přihlášky je konkrétní vědecký a výzkumný projekt, na kterém se podílejí vědci z obou zemí. V žádosti by měl být podrobně uveden cíl projektu (oblast, přínos, dosažitelné cíle) s ohledem na aspekt česko-německé spolupráce.

V rámci programu jsou financovány náklady spojené s cestou a pobytem za účelem spolupráce českých a německých vědců. Nárok na podporu mají pouze ti, kdo čerpají stipendium na cestu a pobyt spojené s výměnou zúčastněných vědců, absolventů vysokých škol, diplomantů (pouze v případě, že je jejich diplomová práce součástí projektu).

Délka trvání podpory česko-německého projektu je dva roky. Finanční podpora ve druhém roce je podmíněna dosaženými výsledky v roce prvním.

Zástupci projektu z české a německé strany podávají přihlášky na níže uvedená pracoviště. Přihláška musí obsahovat popis společného projektu, nestačí jen část projektu prováděná v jedné zemi. Obsah obou přihlášek musí být identický.

 

Česko-bavorská vysokoškolská agentura

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur, BTHA) je projekt koncipovaný do roku 2020, zahájený v roce 2016 na základě rozvojové zprávy pro česko-bavorské příhraničí z prostředků Ministerstva financí, regionálního rozvoje a vlasti Svobodného státu Bavorsko.
Česko-bavorská vysokoškolská agentura je samostatným oddělením Bavorského vysokoškolského centra pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST) a je hlavním kontaktním místem pro otázky bilaterální spolupráce mezi Bavorskem a Českou republikou v oblasti vysokých škol a vědy.

Programy finanční podpory BTHA poskytují široké možnosti od stipendií na studijní pobyty, jazykové kurzy, letní a zimní školy v obou zemích přes příspěvky na stáže, zahraniční cesty a exkurze, granty pro bilaterální akademické projekty a konference nebo společnou přípravu projektů až po výzkumná konsorcia univerzit a vysokých škol v Bavorsku a České republice. Kromě finanční podpory agentura nabízí také zprostředkování kontaktů a poradenství pro studenty, pedagogy, vědecké pracovníky a vedení českých a bavorských vysokých škol a vědeckých ústavů.

BTHA umožňuje široké spektrum akademické spolupráce v oblasti vysokých škol a výzkumu a nabízí síť kontaktů, které přispívají k propojování vysokoškolského vzdělávání a vědy v obou zemích.

 

Termín pro ukončení podání žádostí je 30.6.2018

Více podrobností ZDE.

Zdroj zde.