Marketing – Výzva IV

Výzva start

Podrobnosti

 • Národní
 • 1 března, 2019
 • All Day

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Marketing – Výzva IV

Národní

All Day
1 března, 2019

000000

Rozhodli jste se prorazit s Vašimi produkty na zahraniční trhy? Chcete se účastnit zahraničních výstav a veletrhů? Pokud jste malým nebo středním podnikem, je pro Vás vhodný program Marketing.

Žádosti o podporu jsou přijímány od 1. 3. 2019 (8:00:00) do 31. 5. 2019 (23:59:59).

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malý a střední podnikatel splňující podmínky stanovené v Příloze č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o EU prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace 200 tis. – 4 mil. Kč
 • max. míra podpory: 50 % ZV

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích
 • služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (doprava exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět, marketingové propagační materiály)

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • účast podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí – max. 10 účastí v rámci projektu: grafický návrh stánku, výkresová dokumentace stánku, pronájem výstavní plochy, připojení k inženýrským sítím (voda, odpad, plyn, elektroinstalace, osvětlení, vzduchotechnika, požární bezpečnost), připojení k internetu, pronájem stánku a nezbytně nutného zařízení k jeho chodu (nábytek, promítací plátno, počítač, kuchyňské vybavení), vč. grafického zařízení stánku, montáž, instalace vystavovaných exponátů, demontáž, povinné poplatky spojené s účastí na příslušné výstavě nebo veletrhu stanovené jejich organizátorem a služby spojené s provozem stánku; způsobilým výdajem je dále parkovné, vstupenky (online vouchery), vystavovatelské průkazy, povinné pojištění – tyto jednotlivé položky musí být fakturované spolu s výstavní plochou, registračním poplatkem nebo pronájmem stánku přímo od organizátora výstavy nebo od výhradního dodavatele výstaviště
 • doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení vč. balného a manipulace, zajišťovaná externím dodavatelem
 • marketingové propagační materiály pro účely veletrhů a výstav, zajišťované externím dodavatelem

Specifika a omezení:

 • skutečné místo dopadu realizovaného projektu musí být území ČR mimo NUTS 2 Praha; rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele (příjemce), nýbrž skutečné místo realizace projektu = realizace výdajů, tedy skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu

Systém sběru žádostí:

 • průběžný

Zdroj: API