JRC: k plnění cílů Pařížské dohody o klimatu je třeba být aktivnější

Společné výzkumné centrum (JRC) Evropské komise začátkem července uvedlo, že současná klimatická politika a snahy o vyšší podíl čisté energie nestačí na plnění Pařížské dohody o klimatu. Používání fosilních paliv v průmyslu, dopravě a na vytápění stále produkuje příliš vysoké emise CO2 a může klimatické cíle odstavit na vedlejší kolej.

Ve studii, na níž se JRC podílelo, se uvádí, že pokud nenastane zásadní změna ve snižování emisí CO2, nebude reálné dosáhnout v 21: století toho, aby se globální oteplování udrželo pod 2°C a udrželo se na 1.5°. Tým vědců z celého světa pojmenoval překážky v plnění stanovených cílů. I přes značné úsilí všech zemí včetně včasného a podstatného posílení zamýšlených vnitrostátně stanovených příspěvků dosáhnou do konce století zbytkové emise uhlíku přibližně 1 000 gigatun CO2. To značně přesahuje limity, jež je třeba dodržet pro dosažení cíle udržet oteplování na zvýšení o 1.5°C. Eliminace CO2 tedy není věcí výběru, ale nutností. Žádný ze scénářů vypracovaných vědci zatím nedokázal tohoto cíle dosáhnout bez dostupné technologie negativních emisí jako například bioenergetika s technologií zachytávání a ukládání uhlíku.

Autoři studie také zjistili, že neschopnost urychlit zmírňování úsilí nyní zvýší závislost na odstranění oxidu uhličitého, protože to znemožňuje více investic do infrastruktury a nechá svět nepřipravený provádět změny potřebné ke snižování emisí uhlíku.

Integrated Assessment Modelling

K posouzení snižování emisí použili vědci sedm nejmodernějších modelovacích rámců, které zohledňují stanovené teplotní cíle i ekonomické náklady a technologické možnosti včetně globálního energetického modelu POLE od JRC. Vědci JRC se také podíleli na návrhu výzkumných scénářů a na zpracování a interpretaci výsledků.

Studie byla vypracována jako součást projektu ADVANCE, jehož hlavním cílem je posoudit a zdokonalit vhodnost modelů pro hodnocení dopadů klimatické politiky. Model POLES pokrývá celou energetickou bilanci od konečné poptávky po energii, transformaci a výrobu elektřiny až po primární dodávky a obchod s energetickými komoditami v zemích a regionech. Umožňuje vědcům hodnotit klimatickou a energetickou politiku a budoucí energetické potřeby.

JRC v této souvislosti vypracovalo také další dvě studie:

The first multi-model analysis of mitigation efforts in the short term (to 2030) and their effectiveness in 2 °C and 1.5 °C climate stabilisation scenarios. Zpráva potvrzuje význam zlepšování energetických úspor a snah o energii s nulovými emisemi CO2.

An assessment published in Nature Energy – potvrzuje, že celosvětově budou zapotřebí výrazně vyšší investice k uskutečnění transformace energetického systému za účelem splnění cílů Pařížské dohody a cílů trvale udržitelného rozvoje OSN.

Tyto studie přispívají k rostoucímu počtu vědeckých pohledů na kroky vyžadované v souvislosti s Pařížskou dohodou.

Posilují důkazy o klimatických iniciativách, které mají za cíl posílit celosvětové závazky k dosažení těchto cílů včetně hlavních bodů, jichž má být dosaženo do roku 2020 a evropskou strategii, podle níž se má do roku 2050 přejít ke konkurenceschopné nízkouhlíkové ekonomice. Návrhy týkající se této strategie se očekávají letos v listopadu.

Zdroj: grant-garant