Symptomy

Kvalita výzkumného systému se v posledních letech zvyšuje a ČR se v řadě ukazatelů přibližuje výzkumně vyspělým zemím EU. Celkové výdaje na VaV vztažené k hrubému domácímu produktu (HDP) v roce 2014 přesáhly průměr členských států EU a také podíl výzkumných pracovníků v přepočtu na plný úvazek (FTE) a počet obyvatel země zhruba odpovídá evropskému průměru. Roste také počet publikací a jejich kvalita a ČR se i v těchto ukazatelích již pohybuje na průměru EU (Úřad vlády 2015a, 2015b).

Výzkumný systém však i nadále zůstává ve srovnání s členskými státy EU-15 poněkud uzavřen mezinárodní spolupráci. Výzkumné týmy z ČR se zapojují do rámcových programů EU pro výzkum a technologický rozvoj (v současnosti do programu Horizont 2020) a dalších mezinárodních výzkumných aktivit a inciativ daleko méně než týmy z výzkumně vyspělých zemí EU-15. Také podíl publikací vzniklých v mezinárodní spolupráci (tj. publikací, kde jsou společnými autory výzkumní pracovníci z ČR a zahraničí) na celkovém počtu publikací je nižší, než je tomu v otevřených výzkumných systémech členských států EU-15.

Diagnóza

Zvýšení mezinárodní otevřenosti výzkumu patří mezi významné cíle všech strategicko-koncepčních dokumentů pro oblast výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI), které byly v ČR v posledních letech přijaty (například Úřad vlády 2013a, 2015b). V souladu s cíli těchto dokumentů byla realizována i řada opatření, která měla přispět k vyššímu zapojení výzkumných organizací (VO) z ČR do mezinárodních výzkumných aktivit. Na řadě VO již existují pracoviště (resp. administrativní zázemí), která by měla napomáhat výzkumným týmům v zapojení do mezinárodních programů a ve spolupráci se zahraničními výzkumnými pracovišti. Většina VO by také již měla mít zformulované strategie pro rozvoj mezinárodní spolupráce ve VaVaI.

Celý Policy brief naleznete v elektronické verzi zde.

Zdroj: tc.cz