EU opět vyzývá členské státy k reformě systémů podpory vědy a výzkumu

23. května byla zveřejněna nezávazná doporučení Evropské rady pro každý členský stát v rámci procesu každoročního hodnocení. Nejnovější analýza EK obsahuje obavy z poklesu investic a slabého transferu znalostí mezi vysokými školami a byznysem.

Ve svém novém hodnocení evropských ekonomik ER vyzývá vlády členských států k urychlení reformy systému podpory VVI. EU se tímto snaží koordinovat národní rozpočtové a reformní priority. V dokumentu se směšují známé přehledy jistých reformních pokusů, k nimž došlo například na Slovensku, Itálii a Španělsku, pozitivně byly hodnoceny státy jako Dánsko a Finsko, které na výzkum vydávají více prostředků. Analýza upozornila na počet absolventů technických a matematických oborů, který je jedním z nejnižších v EU, a varovala, že pokračování takové tendence by se stalo velkou překážkou růst a inovací. Výraznější pokles investic do výzkumu a vývoje nastal v roce 2016 v Litvě. V případě Francie EK poukazuje na nízký výkon v případě společného publikování veřejných a soukromých institucí a výzkumu a vývoje financovaného soukromými firmami, a to i přes velký důraz, jaký na inovace klade prezident Macron. Problematické body se týkají i západní Evropy – Portugalsko bylo uvedeno jako příklad země, která nevytváří dobré podmínky pro silnější spolupráci akademického a komerčního sektoru. Pozitivně je naopak hodnoceno Lucembursko, které mezi lety 2000 a 2016 zvýšilo veřejné výdaje na výzkum a vývoj pětinásobně. Oproti tomu současná předsednická země, Bulharsko, si vysloužilo ostrou kritiku za provoz technologického parku v Sofii, kde bylo zjištěno nedostatečné a nestabilní řízení.

Větší úsilí by mělo být věnováno kvalitě systémů vzdělávání a zajištění rovného přístupu ke vzdělání i znevýhodněným skupinám jako Romové nebo postižení, protože nerovný přístup ke vzdělání a jeho mezigenerační přenos představuje ohrožení sociální soudržnosti a dlouhodobé prosperity. Letošní doporučení se tedy zaměřují například na rovnost a dosažení základních dovedností v Rakousku, zlepšení situace učitelů v ČR, zlepšit postavení pracovníků ve vzdělávání na pracovním trhu v Chorvatsku, Litvě a Lotyšsku, zlepšení vzdělávání dospělých v Polsku, Litvě, v SR a Portugalsku a odborné vzdělávání na Kypru, ve Francii a Itálii. České republice, Slovensku, Maďarsku, Bulharsku a Rumunsku je adresováno doporučení zlepšit přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu mainstreamovému vzdělávání znevýhodněným skupinám, zejména Romům.

Ve zprávě obsahující doporučení pro Českou republiku je zahrnuta analýza ekonomiky, stavu investic, pracovního trhu atd. I přes posun k oborům vyžadujícím vysokou úroveň odborných znalostí je uvedeno několik faktorů bránících rozvoji výzkumu, vývoje a inovací. Nárůst investic do VaV v soukromém sektoru je přičítán zejména přímým zahraničním investicím, zatímco výdaje domácích podniků za poslední dva roky poklesly. I přes značnou výši veřejných výdajů na VaV není v ČR dostatečný výkon veřejné vědecké základny. I přes přijatá politická opatření za účelem vytvoření vazeb mezi akademickým a firemním prostředím a zlepšení výkonu veřejné vědy nejsou dosud výsledky dostatečné a je třeba dotažení reforem. Systém řízení výzkumu a inovací je nadále roztříštěný. Kvalitní inkluzivní školství je přitom důležité po český pracovní trh. Zpráva poukazuje na závislost úrovně vzdělání na socioekonomickém postavení studentů a žáků a je proto třeba zavádět opatření k začlenění zejména romských dětí. Parlament nepřijal plánovaný nový kariérní systém pro učitele, mzdy učitelů zůstávají nízké v porovnání s jinými VŠ absolventy, avšak nárůst platů lze očekávat v příštích letech.

Doporučení pro Českou republiku:

  • Zlepšit dlouhodobou fiskální udržitelnost zejména co se týče důchodového systému
  • Řešit nedostatky v systému zadávání veřejných zakázek zavedením protikorupčních opatření
  • Omezit byrokratickou zátěž v souvislosti s investicemi včetně urychlení povolovacího řízení týkajícího se prací na infrastrukuře
  • Odstranit překážky pro VVI konkrétně zvýšením inovační schopnosti tuzemských firem
  • Posílit kapacitu školství v oblasti inkluze

Doporučení pro jednotlivé státy a další dokumenty naleznete ZDE.

Zdroj: grant-garant.cz