Doporučení a analýza EARTO k Horizonu Europe a Digital Europe

Evropská asociace výzkumných a technologických organizací (EARTO) vydala v červnu analýzu a seznam doporučení k návrhům EK týkajícím se programů Horizonu Europe a Digital Europe. EARTO je mezinárodní nezisková organizace se sídlem v Bruselu. Vizí této asociace je systém výzkumu a inovací bez hranic, v němž výzkumné a technologické organizace zaujímají propojující, tranzitní pozici a disponují potřebnými zdroji a nezávislostí.

EARTO a její členové oba návrhy vítají. Podle nich je Horizon Europe pokračovatelem současného Horizonu 2020 a staví i na úspěších předchozích rámcových programů pro vědu a inovace. U Digital Europe EARTO příznivě hodnotí zejména část zaměřenou na vysoce výkonné programování (HPC).

K Horizonu Europe uvedla EARTO následující soubor doporučení:

  • Navýšit celkový rozpočet rámcového programu nejméně na 120 ze současných 100 mld eur
  • Posílit excelentní přeshraniční víceoborovou spolupráci v aplikovaném výzkumu, vývoji a inovacích navýšením podílu rozpočtu 2. pilíře na 60% celkového rozpočtu
  • Podporovat evropskou konkurenceschopnost jako hlavní cíl Horizonu Europe, zejména pak klastry v rámci 2. pilíře
  • Posilovat a zajistit roli klíčových technologií (KET) ve 2. pilíři účelově vázaným rozpočtem
  • Podporovat kontinuitu partnerství veřejného a soukromého sektoru jako účinného nástroje spolupráce v excelentním průmyslem vedeném výzkumu v Evropě
  • Zachovávat kontinuitu pravidel účasti v rámcových programech a pokračovat ve snahách o zjednodušení
  • Podporovat vyrovnanější přístup mezi politikami otevřené vědy a práv duševního vlastnictví
  • Příznivě je hodnocen nástroj Evropské rady pro inovace (EIC) Pathfinder
  • Vítány jsou podniknuté snahy na podporu synergie financí mezi programy

EARTO rovněž vypracovala podrobný rozbor návrhu nařízení EK k založení Horizonu Europe a jeho pravidel účasti. Analýza je rozdělena na obecné, finanční a právní aspekty.

Posláním EARTO je podpora a obrana zájmů výzkumných a technologických organizací v Evropě posilováním jejich role a postavení klíčového hráče tam, kde jsou v EU přijímána rozhodnutí, a snahou zajistit, aby evropské programy výzkumu, vývoje a inovací sladěny s jejich zájmy, dále poskytovat služby s přidanou hodnotou svým členům a pomoci jim tak k lepšímu fungování a výkonu mj. Tím, že jim poskytuje informace a rady, jak co nejlépe využít evropské programy k financování výzkumu, vývoje a inovací. EARTO zastupuje kolem 350 výzkumných a technologických organizací z EU a zemí přidružených k Horizonu 2020.

Zdroj: grant-garant.cz