Do Pardubic se sjedou rektoři českých vysokých škol

Ve čtvrtek 1. prosince se do Pardubic sjede 43 rektorů českých veřejných, státních i soukromých škol na 138. Plénum České konference rektorů k projednání aktuálních témat českého vysokého školství.

Česká konference rektorů (ČKR), založená 28. ledna 1993, je sdružení 49 rektorů vysokých škol České republiky – všech 26 rektorů veřejných vysokých škol, 2 státních VŠ ČR (Policejní akademie a Univerzita obrany) a 21 soukromých vysokých škol v České republice. Posláním České konference rektorů je zabývat se zásadními otázkami vysokých škol, zaujímat k nim stanoviska a uplatňovat je v zákonodárných a výkonných institucích a úřadech. Česká konference rektorů navazuje a udržuje styky s konferencemi rektorů jiných zemí a s příslušnými mezinárodními institucemi, zejména s Evropskou univerzitní asociací (EUA).

43 rektorů, představitelů veřejných, státních a soukromých vysokých škol se sjede ve čtvrtek 1. prosince do Pardubic, aby projednali na svém 138. zasedání aktuální problematiku týkající se stavu a dění v českém vysokém školství.

V dopoledním programu jednají paralelně Komora rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR a Komora rektorů soukromých vysokých škol ČKR a hostitelskou univerzitu v krátkém vstupu představí rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.

Během dopoledního společného zasedání celého pléna nebudou chybět témata vztahující se k vzdělávacím a vědecko-výzkumným a vývojovým činnostem, jejichž projednávání se bude účastnit i vicepremiér a místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA. Vysokoškolská témata budou přítomní rektoři diskutovat též se dvěma náměstky ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR – náměstkem pro vysoké školství, vědu a výzkum Ing. Robertem Plagou, Ph.D., a náměstkem pro operační programy PhDr. Mgr. Václavem Velčovským, Ph.D.

V odpolední části jednání rektorů českých vysokých škol je na programu diskuse k činnosti novelou zákona o vysokých školách nově zřízeného Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ), a to za přítomnosti jeho předsedy prof. Ing. Stanislava Labíka, CSc., a místopředsedů NAÚ pro vysoké školství JUDr. Ivana Barančíka, Ph.D., a RNDr. Tomáše Jelínka.

Jednání České konference rektorů se bude zabývat též mezinárodními aktivitami vysokých škol a s tím související vízovou politikou ČR ve vztahu k vysokým školám, a to za přítomnosti zástupců Ministerstva vnitra (PhDr. Tomáše Haišmana, ředitele odboru azylové a migrační politiky, Ing. Markéty Pokorné z oddělení imigrace a Ing. Kateřiny Černé z oddělení koncepcí a analýz výše uvedeného odboru) a Ministerstva zahraničních věcí ČR (JUDr. Ivana Jančárka, ředitele odboru států subsaharské Afriky a zástupce náměstka MZV pro mimoevropské země, ekonomickou a rozvojovou spolupráci, a Mgr. Jitky Karešové, vedoucí vízového oddělení vízového odboru MZV).

Jednání 138. Pléna České konference rektorů začne ve čtvrtek 1. prosince 2016 v 9 hodin v hlavních sálech pardubického zámku a potrvá až do pozdních odpoledních hodin.
Ve 13 hodin se ve sloupovém sálu zámku uskuteční pro zástupce médií tisková konference.

Vzhledem k tomu, že zasedání Pléna ČKR jsou pro veřejnost uzavřená, získat informace o průběžných výsledcích jednání 138. zasedání Pléna ČKR bude možné právě na tiskové konferenci.

Ing. Valerie Wágnerová
mluvčí Univerzity Pardubice

Zdroj: upce