Dělení CzechInvestu: Nová Agentura pro podnikání a inovace zjednoduší čerpání evropských fondů

Vláda dne 24. 6. schválila návrh ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka na novelizaci zákona o podpoře malého a středního podnikání. Novelou zákona dojde k vytvoření nové příspěvkové organizace "Agentura pro podnikání a inovace" (API). Celkem 130 zaměstnanců agentury na podporu podnikání CzechInvest přejde do nové organizace, která bude mít od 1. 1. 2016 na starosti čerpání peněz z fondů Evropské unie.

Novela zákona reaguje na požadavky Evropské komise, která žádá, aby všechny zprostředkující subjekty obsluhující operační programy byly podřízeny služebnímu zákonu nebo obdobné právní úpravě. Vznik nového subjektu byl podmínkou pro bezproblémové čerpání dotací z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Bez legislativní úpravy by tak Evropská komise mohla blokovat čerpání 4,33 mld. EUR, které byly do OP PIK alokovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj. "Schválení dnes předložené novely je nejen pro ministerstvo, ale i pro Českou republiku zásadní. Nová agentura umožní pokračovat v dosavadním velmi úspěšném čerpání finančních prostředků z operačních fondů. Z OPPI jsme dosud nevraceli žádné EU prostředky kvůli nedočerpání," řekl k dnešnímu schválení novely ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Nová agentura bude mít na starosti nejen administraci EU fondů spadajících pod MPO, ale rozsáhlé know—how zaměstnanců pomůže i zájemcům o dotace, kteří si s evropskými fondy neví rady. Flexibilní struktura nové agentury přiblíží problematiku strukturálních fondů více žadatelům. "Očekáváme tak v budoucnu ještě vyšší počet žádostí a zjednodušení agendy pro žadatele," doplnil k nové agentuře Mládek.

Podporu při čerpání peněz z evropských fondů měla dosud na starosti agentura CzechInvest. Ta byla založena zákonem o podpoře malého a středního podnikání v roce 2002 na pomoc rozvoji podnikatelského sektoru v České republice. Zhruba 130 zaměstnanců zařazených nyní v divizi strukturálních fondů přejde do nové Agentury pro podnikání a inovace. Zbytek agentury CzechInvest bude dále fungovat v oblasti zprostředkovávání investičních projektů do ČR.

"Získávání nových investic a podpora investorů a podnikatelů bylo vždy naším hlavním úkolem. A protože administrace evropských dotací je jedním z vícero nástrojů, jak investice firem podpořit, s našimi kolegy, kteří utvoří novou Agenturu pro podnikání a inovace, zůstaneme i nadále ve velmi úzkém kontaktu, abychom spolupracovali na rozvoji podnikatelského prostředí České republiky,"doplňuje generální ředitel agentury CzechInvest Karel Kučera.

Financování vzniku a provozu nové agentury, včetně platů, zdravotního a sociálního pojištění zaměstnanců, technického vybavení, budou hrazeny z evropských prostředků. K navýšení výdajů ze státního rozpočtu nedojde.

CzechInvest v roce 2014

  • Agentura CzechInvest zprostředkovala 147 investičních projektů
    • Oproti 2013 nárůst investičních projektů o více než třetinu
  • Souhrnná výše projektů dosáhla 87 miliard korun
    • Oproti 2013 nárůst objemu investic o více než 80 %
  • Investice mají vytvořit 16 733 nových pracovních míst
    • Oproti 2013 nárůst přislíbených pracovních míst o 60 %
  • Agentura CzechInvest zprostředkovala více projektů než všechny agentury sousedních postkomunistických zemí dohromady
Top 3 země podle výše investovaných prostředků v roce 2014

Pořadí

Stát

Výše investice (mld. Kč)

1.

Korejská republika

25,768

2.

Česká republika

21,023

3.

Nizozemí

8,199