Česko přichází o výsledky svého výzkumu. Do jaké míry?

V posledních letech se Česko stává díky kvalitní infrastruktuře a lidskému kapitálu atraktivní zemí pro nadnárodní a zahraniční firmy, které zde budují své výzkumné kapacity. Vedle pozitivního efektu rostoucích výdajů na VaV, vyšší zaměstnanosti v progresivním odvětví s vysokou přidanou hodnotou však dochází též k vyvádění výsledků výzkumu do mateřských zemí zahraničních firem.

Na otázku, do jaké míry je vyváděno duševní vlastnictví českých vědců, odpovídá následující analýza. Analýza byla zpracována ve spolupráci TA ČR a firmy UNICO.AI.

Hypotéza byla následující: Česko patentuje méně, protože česká ekonomika je silně závislá na zahraničních firmách, které přihlašují průmyslově chráněné duševní vlastnictví vyvinuté v Česku ve svých mateřských zemích.

Mezi hlavní zjištění analýzy pak patří:

  • v posledních 10 letech dochází k výraznému zvýšení patentové aktivity českých vynálezců oproti předchozímu období. Růst je podpořen nejen intervencemi veřejného sektoru (přímá podpora VaV, podpora pro budování a údržbu významných VaV kapacit,..) ale též aktivitou soukromého sektoru nejen z Česka;
  • s růstem patentové aktivity však také dochází k růstu offshoringu českých patentů. Tento podíl v posledních letech konstantně roste a nyní dosahuje přibližně jedné pětiny. Počet offshorovaných patentů ukazuje na fakt, že zahraniční subjekty si často nově nabyté vynálezy chrání v mateřských firmách v zahraničí;
  • nejčastějšími zeměmi kam směřuje offshoring patentů jsou USA a Německo;
  • u zemí s podobnou strukturou ekonomiky (Maďarsko, Polsko) je možné pozorovat podobný trend, kdy rostoucí patentovou aktivitu doprovází rostoucí míra offshoringu patentů. Naproti tomu u zemí s vyspělou ekonomikou (Německo) je podíl offshorovaných patentů konstantně nízký (7 %).

Celou analýzu, včetně odkazů na zdroj dat a metodologického vymezení, naleznete zde.

Struktura patentů českých původců v čase podle typu patentu, 2000−2019 | Zdroj: TA ČR

Zdroj: TA ČR