SME INSTRUMENT

Představení programu

SME Instrument je jedním z nástrojů programu Horizont 2020. Je určen inovativním firmám, jejichž potenciál rozvoje je vysoký a na druhou stranu též rizikový, protože se tímto programem napomáhá překlenout období, kdy je dokončen výzkum a produkt zaveden na trh. Je tudíž určen pro malé a střední technologické, inovativní firmy, které se podílí na formování stávajících trhů nebo vytváří trhy zcela nové.

Cílem je podpořit inovativní technologii s nadnárodním až globálním potenciálem do fáze uvedení na trh. Na období 2018 - 2020 je pro naplnění cílů SME Instrumentu připraveno 1,6 mld. Euro. Protože se jedná o podporu zavádění zcela nových produktů na trh, uplatňuje se zde tzv. fázový přístup. Čerpání podpory se dělí do 3 fází. V první a druhé můžete dohromady získat maximálně 2,5 milionů eur a pokrýt jimi až 70 % nákladů. Nad rámec grantu jsou vám zdarma poskytovány i služby profesionálních koučů, kteří vám pomohou zvýšit komerční úspěšnost inovace.

Fáze

PRVNÍ FÁZE: studie proveditelnosti (např. hodnocení rizik, průzkumy trhů, analýzy regulatorních překážek, řízení na ochranu duševního vlastnictví, hledání nových partnerů). DRUHÁ FÁZE: od konceptu na trh (např. tvorba a upgrade prototypů, demonstrace, validace, testování, replikace).
TŘETÍ FÁZE: komercializace (propojení s investory,  networking pro lepší přístup na zahraniční trhy, business akcelerace).

Podání žádosti

Zpracovanou projektovou žádost je možné podat do výzvy, která je otevřena od 7. listopadu 2017 s postupnými uzávěrkami. Přesné termíny uzávěrek naleznete ZDE. Každá firma může o podporu žádat samostatně, a nebo s dalšími malými či středními podniky. Výzkumné instituce se mohou do projektu zapojit pouze jako subdodavatelé.

Uvažujete o účasti?

Potřebujete více informací? Máte dotaz nebo se potřebujete poradit?

SME INSTRUMENT BRNO

Představení programu

Tento program je určen pro inovativní firmy mající sídlo nebo pobočku v Jihomoravském kraji a zároveň pro takové, které podaly nebo podají  od 1.1.2017 do 31.1.2020 úspěšnou projektovou žádost do SME Instrument - fáze 1, která od hodnotitelů získala či získá mezi 12,00 - 12,99 bodu. Takové firmy získali či získají tzv. Seal of Excellence, ale z důvodu nedostatku financí nebyl jejich projekt z SME Instrumentu nakonec financován. Proto vznikl SME Instrument Brno, ze kterého takové firmy mohou získat finanční podporu z veřejných zdrojů na ověření konceptu a zpracování studie proveditelnosti.

Výše podpory

Program SME Instrument Brno je financován z rozpočtu statutárního města Brna, které na něj vyčlenilo 6 milionů Kč. Program administruje Jihomoravské inovační centrum. Žadatel splňující kritéria může obdržet až 1.100.000,- Kč. Nad rámce této podpory jsou firmám poskytovány služby profesionálních koučů, kteří mají pomoci firmám s komercializací nového produktu, technologie či služby. Podpora je poskytována v režimu de-minimis.

Podání žádosti

Zpracovanou projektovou žádost je možné elektronicky podávat na Jihomoravské inovační centrum nejpozději do 31. 12. 2020.

Uvažujete o účasti?

Potřebujete více informací? Máte dotaz nebo se potřebujete poradit?

SEAL OF EXCELLENCE

Označení “Seal of Excellence” je známkou vysoké kvality projektových žádostí z SME Instrumentu. Pro excelentní projekty s takovou známkou je otevřena možnost národní finanční podpory z programu Gama Technologické agentury České republiky. Jedná se o projekty malých a středních firem s inovativním řešením, které i přes splnění všech náročných požadavků SME Instrumentu nebyly z důvodu nedostatku finančních prostředků dotačně podpořeny. Známka kvality “Seal of Excellence” je žádaným nástrojem, který zavedla Evropská komise.

Po jejím udělení již projekty nemusí znovu procházet hodnocením kvality, kterou již posoudil mezinárodní hodnotitel. Díky tomu je hodnocení projektu se Seal of Excellence na národní úrovni kratší a rychlejší. Ve většině případů může firma obdržet rozhodnutí o finanční podpoře jejího projektu v řádu týdnů, čímž se celý proces velmi zkracuje. Zrychlený proces financování projektů z mezinárodních programů pak naplňuje jeden z cílů Technologické agentury České republiky a tím je dostat produkt vyvíjený v projektu co nejdříve na trh.

Uvažujete o účasti?

Potřebujete více informací? Máte dotaz nebo se potřebujete poradit?

FAST TRACK TO INNOVATION

Fast Track To Innovation (dále též FTI) je specifický zejména tím, že umožňuje financovat projekty nejen malých a středních firem ale též velkých podniků. Důležité je zmínit, že se zároveň musí jednat o vyspělou inovaci, která má opravdu reálný potenciál v blízké době (do 3 let od zahájení projektu) uspět na trhu. Taková inovace může mít podobu výrobku, procesu nebo služby, které umožní firmě rychlý růst a formovat další trhy. FTI podporuje rychlé zavádění inovací na trh prostřednictvím spolupráce podniků a výzkumných organizací. Jako jediný v programu Horizon 2020 není oborově zaměřený.

Podporované aktivity

V rámci FTI jsou podporovány zejména následující aktivity vedoucí od demonstrační fáze až po fázi uvedení na trh, tzn. pilotní ověřování, testování (test-beds), ověřování fungování systém v reálných podmínkách, ověřování business modelu, pre-normativní výzkum, vytváření standardů. O finanční podporu se mohou ucházet všechny typy firem, klastry, průmyslové asociace, inkubátory či veřejný sektor. Zásadní ovšem je, že v každém konsorciu musí být povinně průmyslová(é) firma(y). Např. o podporu v FTI může požádat konsorcium složené z 3 až 5 partnerů, kteří pocházejí ze 3 různých členských nebo asociovaných států EU. V 3 - 4 členném konsorciu musí být alespoň 2 průmysloví partneři. - V 5-ti členném konsorciu se jejich minimální počet zvyšuje na 3. - Projekty jsou řízeny podniky, které musí mít minimálně 60 % rozpočtu projektu nebo výrazné zastoupení v konsorciu.

Hodnotící kritéria

Pro FTI jsou stanovena tato hodnotící kritéria:
1. Dopad (50%)
2. Excelence (25%)
3. Kvalita a účinnost implementace (25%)

Podání žádosti

Vypracovanou projektovou žádost podávejte do výzvy, která je otevřena od 7. listopadu 2017 s postupnými uzávěrkami, které naleznete ZDE.

Uvažujete o účasti?

Potřebujete více informací? Máte dotaz nebo se potřebujete poradit?

Zpět na osmý rámcový program Horizont 2020