SME INSTRUMENT

Pro koho program je?

SME Instrument je nástroj programu Horizont 2020, který pomáhá překlenout mezeru mezi skončením financování výzkumu a zavedením vašeho produktu na trh. Program cílí na malé a střední podnikatele, jejichž projekt není nově od roku 2018 nijak tématicky omezen. Malé a střední podniky zaměstnávají méně než 250 lidí. Roční obrat nepřevyšuje 50 milionů eur a bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů eur.

Výše podpory

Čerpání podpory se dělí do 3 fází. V první fázi je poskytnut paušální příspěvěk ve výši 50 000 eur. V druhé fázi pak můžete získat až 2,5 milionů eur a pokrýt jimi až 70 % nákladů. Nad rámec grantu jsou vám zdarma poskytovány i služby profesionálních koučů, kteří vám pomohou zvýšit komerční úspěšnost inovace.
- První fáze (od myšlenky ke konceptu): paušální dotace ve výši 50 000 eur
- Druhá fáze (první uvedení na trh): dotace od 0,5 milionu do 2,5 milionu eur
- Třetí fáze (komercionalizace): možná investice ze soukromých nebo veřejných zdrojů na základě individuálního posouzení, podpora formou business služeb.
Celkový rozpočet SME Instrumentu pro období 2014 až 2020 činí 3 miliardy eur.

Podání žádosti

Žádosti podávejte kdykoli během roku do jedné ze čtyř uzávěrek. Slouží k tomu elektronický systém pro podávání projektů Evropské komise. Každá firma může o podporu žádat samostatně, a nebo s dalšími malými či středními podniky. Výzkumné instituce se mohou do projektu zapojit pouze jako subdodavatelé.

Náročnost přípravy

Návrh projektu se podobá podnikatelskému záměru. Pro první fázi může mít maximálně 10 stran, pro druhou 30. Výsledek své žádosti se dozvíte do 3 měsíců od uzávěrky pro první fázi a do 6 měsíců od uzávěrky pro druhou.

Uvažujete o účasti?

Potřebujete více informací? Máte dotaz nebo se potřebujete poradit?

SME INSTRUMENT BRNO

Program SME Instrument Brno je určen pro inovativní firmy se sídlem nebo pobočkou v Brně, resp. Jihomoravském kraji (JMK), které v rámci evropského programu SME Instrument (součást Horizontu 2020) získaly od 1. ledna 2017 hodnocení v rozmezí 12,00 až 12,99 bodu (zdroj).

Pro koho je program určený

SME Instrument Brno je nástroj pro podporu firem, které žádaly o podporu v rámci evropského programu SME Instrument – fáze 1, a získaly v hodnocení 12,00 – 12,99 bodů a podporuje jejich financování z jiných veřejných zdrojů. Cílem programu SME Instrument Brno je podpořit firmy s dobře hodnocenými projekty ve fázi 1, tj. na ověření konceptu a vypracování studie proveditelnosti. O podporu z programu SME Instrument Brno se může ucházet jen firma, která podala žádost do programu SME Instrument – fáze 1 v období od 1. 1. 2017 do 31. 1. 2020, a jejíž projekt získal v hodnocení provedeném nezávislými hodnotiteli Evropské komise 12,00 až 12,99 bodů. Žadatelé musí následně projít hodnocením výběrové komise, která kvalitu projektu posoudí a rozhodne o udělení podpory v rámci SME-I Brno. Podmínkou je rovněž sídlo či provozovna na území Brna resp. Jihomoravského kraje.

Výše podpory

Výše podpory je 1 100 000 Kč, což odpovídá 57 % z celkových uznatelných nákladů. Nad rámec grantu budou firmám zdarma poskytovány i služby profesionálních koučů, kteří mají pomoci firmám s komercializací nového produktu/technologie/služby. Podpora je poskytovaná v režimu de-minimis.

Podání žádosti

Žádosti je možno podávat kdykoli během roku, od června 2017 nejpozději však do 31. 12. 2020.

Uvažujete o účasti?

Potřebujete více informací? Máte dotaz nebo se potřebujete poradit?

SEAL OF EXCELLENCE

Technologická agentura ČR se otevřela možnosti podpořit excelentní projekty v rámci nástroje Evropské komise „SME Instrument“ a poskytnout tak finance českým malým a středním podnikům (MSP) při jejich vývoji inovativního řešení. Jedná se o MSP, jejichž projekty jsou hodnoceny Evropskou komisí (EK) jako velmi kvalitní, ale z důvodu nedostatku prostředků v programu Horizont 2020 nemohou být financovány. Takovým projektům se EK rozhodla poskytnout tzv. Seal of Excellence. Tedy značku, která garantuje kvalitu projektu a umožňuje tak jeho financování jinými poskytovateli na národní či regionální úrovni.

Firmy, které v rámci evropského programu SME Instrument získaly tzv. Seal of Excellence, se mohou obrátit na TA ČR, která v rámci programu Gama poskytuje financování na národní úrovni pro projekty fáze 1 se zafinancováním 55 % z celkové částky fáze 1. Díky tomu, že v rámci Seal of Excellence je využíváno hodnocení projektů ze strany Evropské komise, je již hodnocení na národní úrovni kratší a rychlejší, a tedy firma může obdržet rozhodnutí v řádu týdnů. Záměrem TA ČR je, financovat kvalitní projekty co nejrychleji tak, aby se finální produkt dostal na trh co nejdříve.

Uvažujete o účasti?

Potřebujete více informací? Máte dotaz nebo se potřebujete poradit?

FAST TRACK TO INNOVATION

Program FTI podporuje rychlé zavádění inovací na trh prostřednictvím spolupráce podniků a výzkumných organizací. Zapojit se mohou především velké firmy, které mají se získáváním evropských dotací jen malé nebo vůbec žádné zkušenosti. Program není oborově zaměřený, podstatný je pouze dobrý komerční potenciál inovace. Ta se musí objevit na trhu nejpozději do 3 let od zahájení projektu (zdroj).

Pro koho program je?

O podporu v FTI může požádat konsorcium složené z 3 až 5 partnerů, kteří pocházejí ze 3 různých členských nebo asociovaných států EU. Platí přitom tyto podmínky: - V 3-4členném konsorciu musí být alespoň 2 průmysloví partneři. - V 5členném konsorciu se jejich minimální počet zvyšuje na 3. - Projekty jsou řízeny podniky, které musí mít minimálně 60 % rozpočtu projektu nebo výrazné zastoupení v konsorciu.

Podání projektu

Pro návrh projektu si nachystejte popis technologie a byznys plán. Při jeho přípravě nezapomeňte, že inovaci musíte uvést na trh do 36 měsíců od zisku dotace. Hotový návrh podejte prostřednictvím elektronického systému pro podávání projektů Evropské komise kdykoli během roku. Uzávěrky jsou třikrát ročně.

Výše podpory

Díky podpoře z FTI můžete uhradit až 70 % nákladů projektu v maximální výši 3 miliony eur na projekt.

Náročnost přípravy

Návrh projektu má charakter podnikatelského záměru a nesmí přesáhnout 30 stran. Jak jste dopadli, se dozvíte do 6 měsíců od uzávěrky.

Uvažujete o účasti?

Potřebujete více informací? Máte dotaz nebo se potřebujete poradit?

Zpět na osmý rámcový program Horizont 2020