252008Lis

Bílá kniha výzkumu, vývoje a inovací v ČR

V listopadu 2008 vydalo Sociologické nakladatelství (SLON) publikaci Technologického centra AV ČR „Bílá kniha výzkumu, vývoje a inovací v ČR“. Cílem Bílé knihy, která úzce navazuje na Zelenou knihu VaVaI v ČR, je vytvořit racionální podklady pro přípravu strategických národních dokumentů, zejména nové Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR. V publikaci jsou stanoveny cíle a navržena opatření, která by měla vést ke zlepšení národního inovačního systému a odstranění slabin identifikovaných v Zelené knize. Bílá kniha vznikala v úzké spolupráci se skupinou jedenácti předních českých odborníků na oblast výzkumu, vývoje a inovací.

Číst více
112008Lis

Analýza inovačního potenciálu krajů České republiky

V listopadu 2008 vydalo Sociologické nakladatelství (SLON) další publikaci Technologického centra AV ČR „Analýza inovačního potenciálu krajů ČR“, která komplexně mapuje stav výzkumných a inovačních kapacit na regionální úrovni. Cílem publikace bylo systematické zhodnocení inovačního potenciálu na základě dostupných empirických dat, aktuálního teoretického kontextu a sofistikované metodiky. Jejím hlavním výstupem je popis silných a slabých stránek krajů v oblasti inovací a doporučení, která mohou vést ke zvýšení regionální konkurenceschopnosti založené na využívání znalostí. Studie by měla sloužit jako podklad pro formulaci inovačních politik a programů na regionální i národní úrovni a jako materiál při přípravách rozvojových strategií, zejména v oblasti výzkumu a vývoje, transferu technologií a inovační infrastruktury.

Číst více
142008Srp

Zelená kniha výzkumu, vývoje a inovací v ČR

V srpnu 2008 vydalo Sociologické nakladatelství (SLON) publikaci Technologického centra AV ČR „Zelená kniha výzkumu, vývoje a inovací v ČR“, která kromě zhodnocení současného stavu obsahuje i detailní srovnání jednotlivých aspektů českého výzkumu, vývoje a inovací se zahraničím.

Číst více
292007Říj

Localisation motives and development investment of multinational enterprises

Publikace Localisation Motives for Research and Development Investment of Multinational Enterprises – European Trends and Situation in the New Member States informuje o důvodech lokalizace výzkumných a vývojových aktivit realizovaných zahraničními firmami v zemích EU, analyzuje důvody lokalizace v České republice a uvádí obecné trendy.

Číst více
12000Led

Bílá kniha výzkumu, vývoje a inovací v ČR a Kniha zahraničních dobrých praxí

Bílá kniha výzkumu, vývoje a inovací v ČR a Kniha zahraničních dobrých praxí navazuje na Zelenou knihu a formuluje návrhy opatření, která by měla vést ke zlepšení národního inovačního systému a ve svém důsledku k naplnění vize formulované v Zelené knize. Hlavním cílem Bílé knihy je vytvořit racionální podklady pro přípravu strategických národních dokumentů, zejména nové Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR.

Číst více
12000Led

Innovation Potential of the Czech Regions

Innovation Potential of the Czech Regions is an analytical and conceptual material, which aims to comprehensively map the state of research and innovation capacity at the regional level. The aim of the publication was to evaluate systematically the regional innovative potential on the basis of available empirical data, the current theoretical context and sophisticated methodology.

Číst více