O PROGRAMU

horizon2020_0„Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace“, jak zní celý název programu (dále Program H2020), je největším a nejvýznamnějším programem financujícím na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace v letech 2014-2020. Program H2020 navazuje na rámcové programy pro výzkum, které vyhlašuje EU už od roku 1980, konkrétně na 7. Rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007-2013).

Program H2020 se od 7. rámcového programu (7. RP) liší větším důrazem na podporu inovací. V praxi to znamená zavedení nových úvěrových nástrojů pro MSP a intenzivnější podporu inovací právě v malých a středních podnicích. Program v sobě integruje také dřívější Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) a Evropský inovační a technologický institut (EIT). Jejich propojením vznikl jediný flexibilní nástroj, který umožní financování celého inovačního řetězce od základního výzkumu až po využití konečného produktu na trhu. Podporována je také návaznost na strukturální fondy a na jiné programy EU.

Cíle programu Horizont 2020 má být dosaženo pomocí tří vzájemně se podporujících priorit (pilířů), jimiž jsou:

 • Vynikající věda
 • Vedoucí postavení v průmyslu
 • Společenské výzvy

I. PILÍŘ – Vynikající věda

 • Posílení hraničního výzkumu činností Evropské výzkumné rady (ERC – European Research Council)
 • Posílení výzkumu v oblasti budoucích a vznikajících technologií
 • Posílení dovedností, odborné přípravy a profesního rozvoje prostřednictvím akce Marie Sklodowska-Curie (akce Marie Curie)
 • Posílení evropských výzkumných infrastruktur

II. PILÍŘ – Vedoucí postavení průmyslu

 • Vedoucí postavení v klíčových a průmyslových technologiích:
  • informační a komunikační technologie (ICT)
  • nanotechnologie
  • pokročilé materiály
  • biotechnologie
  • pokročilá výroba a zpracování
  • vesmírné aplikace
 • Přístup k rizikovému financování (jako dluhový a kapitálový nástroj)
 • Inovace v MSP (SME Instrument)

III. PILÍŘ – Společenské výzvy

 • Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky (wellbeing)
 • Zajišťování potravin, udržitelné zemědělství, mořský a námořní výzkum, vnitrozemské vodní zdroje a biohospodářství
 • Bezpečná, čistá a účinná energie
 • Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava
 • Oblast klimatu, účinné, využívání zdrojů a surovin
 • Evropa v měnícím se světě
 • Bezpečná společnost – ochrana svobody a bezpečnosti Evropy a jejích občanů

ROZPOČET PROGRAMU

Rozpočet Programu H2020 byl schválen ve výši 77,028 mld. €, přičemž největší část finančních prostředků je alokována na řešení sedmi identifikovaných společenských výzev v rámci třetího pilíře. 

Rozdělení rozpočtu programu Horizont 2020 mezi hlavní prioritní oblasti

Priorita % z celkového rozpočtu
I. Vynikající věda 31,73
II. Vedoucí postavení evropského průmyslu 22,09
III. Společenské výzvy 38,53

Rozpočet dále pokryje i nejaderné akce Společného výzkumného centra EK (JRC) a Evropský institut inovací a technologií (EIT).

KDO MŮŽE ŽÁDAT

 • Cílovou skupinou Programu H2020 jsou na jedné straně výzkumní pracovníci (pracující na univerzitách, ve výzkumných ústavech, nebo v průmyslových firmách), na straně druhé podniky a firmy, které mohou v programu H2020 najít účinného pomocníka pro financování aktivit v oblasti špičkového výzkumu a technologií.
 • Program je dále určen také nevládním a neziskovým organizacím či občanským sdružením a je také otevřen různým asociacím sdružujícím zájmové skupiny v různých oblastech výzkumu a průmyslu.

FINANCOVÁNÍ / MÍRA PODPORY

Financování základních typů akci zachycuje tabulka

Typy akcí Výše režijních nákladů Úhrada celkových způsobilých nákladů
Výzkumné a inovační akce Pevná sazba 25% 100%
Inovační akce (je-li příjemce neziskový subjekt)
Koordinační a podpůrné akce
Granty Evropské výzkumné rady
Akce Marie Sklodowska-Curie Jednotkové náklady stanovené v pracovním programu
Inovační akce
(je-li příjemce ziskový subjekt) Pevná sazby 25% 70%
Nástroj pro MSP

Zdroj: Horizont 2020: stručně o programu. aktualiz. vyd. Praha: Technologické centrum AV ČR, 2014, 49 s. ISBN 978-80-86794-44-0.

NÁSTROJE PROGRAMU HORIZONT 2020

DALŠÍ INFORMACE

 • Český portál programu Horizont 2020 – H2020
 • Portál Evropské komise k programu Horizon 2020 (en)
 • Seznam aktuálních výzev najdete na účastnickém portálu Participant Portal (en)