Cílová skupina žadatelů

EUROSTARS 2 je evropský program určený na podporu pro specificky zaměřené malé a střední podniky (MSP) provádějící výzkum a vývoj na programovací období 2014-2020. Program se zaměřuje na podporu malých a středních podniků provádějících výzkumnou a vývojovou činnost spolufinancováním jejich nadnárodních či přeshraničních tržně orientovaných výzkumných projektů tím, že jim poskytne potřebný právní a organizační rámec. Řešení projektů je zaměřeno na vývoj nových výrobků, technologických procesů a služeb. Očekává se, že výsledky činnosti budou zavedeny na trh do dvou let po ukončení projektu. Podmínkou je vytvoření konsorcia mezi minimálně 2 podniky ze 2 členských států Eurostars. Členy konsorcia mohou být i výzkumné organizace nebo startupy.

Kritéria programu

- Minimální počet řešitelů projektu jsou 2 právnické osoby ze dvou účastnických zemí Eurostars.
- Projekt musí být koordinován výzkumně zaměřeným MSP. Tzn. firmou, která realizuje 10% ročního obratu ve výzkumu nebo vývoji, nebo má 10% zaměstnanců činných v těchto aktivitách.
- Doba řešení projektu je maximálně 3 roky.
- Komerční uplatnění výsledků řešení musí být uvedeno do 2 let po ukončení projektu.
- Hlavní řešitel, nebo všechny zúčastněné MSP s vlastním VaV, vynakládá min. 50% finančních prostředků. Musí se jednat o vyvážené konsorcium. Žádný účastník nesmí vynakládat více než 75% celkových nákladů.

Výše podpory

Na úrovni České republiky poskytuje finanční podporu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy formou grantu. Žadatelé mou získat až 50% způsobilých nákladů projektu, maximálně však 4 miliony korun / rok / projekt. Na rozdíl od nástroje EUREKA jsou projekty v programu Eurostars hodnoceny na mezinárodní úrovni a finance pochází z národních i mezinárodních zdrojů.

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Holandsko, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Velká Británie.
Malé a střední podniky zaměstnávají méně než 250 lidí. Roční obrat nepřevyšuje 50 milionů eur a bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů eur.
Návrhy se předkládají jednotlivými žadateli centrálně na kontaktní místo, kterým je sekretariát EUREKA a to prostřednictvím výzev vyhlašovaných na http://www.eurostars-eureka.eu. Uzávěrky programu jsou vždy v březnu a v září. Žádosti se posílají elektronickým systémem pro podávání projektů dostupným na internetových stránkách programu. Výsledky hodnocení jsou známy do 4 měsíců od uzávěrky.

Uvažujete o účasti v programu?

Potřebujete více informací? Máte dotaz nebo se potřebujete poradit?

Saznamte se s dalšímy programy

Horizont 2020

Nástroje h2020

Program EUREKA