Vysoké učení technické v Brně

Email: hartl@fme.vutbr.cz
Telefon: 541 142 769
Mobil: 603 151 588

Obor vědeckovýzkumné činnosti

Tribologie

Pracoviště

Fakulta strojního inženýrství, ústav konstruování – vedoucí ústavu

Výzkum

 • NETME Centre – vedoucí (řešitel projektu), vedoucí Divize virtuálního navrhování a zkušebnictví,  
 • vedoucí Sekce konstruování a průmyslového designu

Univerzitní aktivity/funkce

 • Člen vědecké rady FSI VUT v Brně.
 • Člen oborové rady doktorského studijního programu Stroje a zařízení FSI VUT v Brně.

Mimouniverzitní aktivity (mezinárodní aktivity/spolupráce)

 • Člen redakční rady časopisu Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology (SAGE Publications, ISSN: 1350-6501).
 • Člen redakční rady časopisu Friction (Springer, ISSN: 2223-7690).
 • Člen hodnotícího panelu technických věd Grantové agentury České republiky.

Spolupráce s průmyslem

 • Koyo Bearings Česká republika s.r.o., TRIBOTEC, spol. s r.o., ZKL - Výzkum a vývoj, a.s.

Ocenění vědeckou komunitou

 • 1993, Talent 92 - cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky za mimořádné výsledky v oblasti výzkumu.

Vybrané projekty

 • Měření a studium utváření velmi tenkých mazacích filmů na rozhranní mezi elastohydrodynamickým a mezným mazáním (grant GAČR č. 101/95/0330), období řešení: 1995-1997.
 • Studium přechodových jevů v elastohydrodynamických mazacích filmech počítačovou diferenciální kolorimetrií (grant GAČR č. 101/98/P226), období řešení: 1998-2001.
 • Studium únavového poškození elastohydrodynamicky mazaných třecích povrchů narušených vtiskem cizí částice (grant GAČR č. 101/03/0525), období řešení: 2003-2005.

Vybrané publikace

ALI, F.; KRUPKA, I.; HARTL, M.: Enhancing the parameters of starved EHL point conjunctions by artificially induced replenishment, Tribology International, Vol. 66, (2013), No.1, pp.134-142, ISSN 0301-679X, Elsevier
článek v časopise

STAHL, K.; MICHAELIS, K.; MAYER, J.; WEIGL, A.; LOHNER, T.; OMASTA, M.; HARTL, M.; KŘUPKA, I.: Theoretical and Experimental Investigations on EHL Point Contacts with Different Entrainment Velocity Directions, TRIBOLOGY TRANSACTIONS, Vol. 56, (2013), No.5, pp.728-738,ISSN 1040-2004, Taylor & Francis
článek v časopise

KANETA, M.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.: Pressure Increase in Elliptical Impact Elastohydrodynamic Lubrication Contacts With Longitudinal Asperities, ASME Transaction, Journal of Tribology, Vol. 135, (2012), No.1, pp.1-6,ISSN 0742-4787, ASME
článek v časopise

Tvůrčí aktivity

KŘUPKA, I.; HARTL, M.: Optický tribometr; Optický tribometr pro měření velmi tenkých mazacích filmů. FSI VUT v Brně, Ústav konstruování, A2/ 423. (funkční vzorek)

KŘUPKA, I.; HARTL, M.: Optický profilometr; Optický profilometr využívající interferometrii s řízenou změnou fáze. FSI VUT v Brně, Ústav konstruování, A2/ 423.(funkční vzorek)

KŘUPKA, I.; HARTL, M.: mikro- indentor; Mikro- indentor. A2/ 423. (funkční vzorek)