Green paper on Research, Development and Innovation in the Czech Republic

The Green Paper on Research, Development and Innovation in the Czech Republic is a comprehensive analytical and conceptual material, which aims at evaluating the state of research, development and innovation in the Czech Republic in an international context and to initiate wider professional discussion in key thematic areas.

Bílá kniha výzkumu, vývoje a inovací v ČR a Kniha zahraničních dobrých praxí

Bílá kniha výzkumu, vývoje a inovací v ČR a Kniha zahraničních dobrých praxí navazuje na Zelenou knihu a formuluje návrhy opatření, která by měla vést ke zlepšení národního inovačního systému a ve svém důsledku k naplnění vize formulované v Zelené knize. Hlavním cílem Bílé knihy je vytvořit racionální podklady pro přípravu strategických národních dokumentů, zejména nové Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR.

The White Paper on Research, Development and Innovation in the Czech Republic

The White Paper on Research, Development and Innovation in the Czech Republic (zip, 0,5 MB) follows–up the Green Paper on Research, Development and Innovation in the Czech Republic and formulates measures that should lead to an enhancement of the national innovation system and result in fulfilment of the vision outlined in the Green Paper.

Innovation Potential of the Czech Regions

Innovation Potential of the Czech Regions is an analytical and conceptual material, which aims to comprehensively map the state of research and innovation capacity at the regional level. The aim of the publication was to evaluate systematically the regional innovative potential on the basis of available empirical data, the current theoretical context and sophisticated methodology.

Analýza inovačního potenciálu krajů ČR

Analýza inovačního potenciálu krajů ČR komplexně mapuje stav výzkumných a inovačních kapacit na regionální úrovni. Cílem publikace bylo systematické zhodnocení inovačního potenciálu na základě dostupných empirických dat, aktuálního teoretického kontextu a sofistikované metodiky.