Kniha zahraničních dobrých praxí

V prosinci 2008 vydalo Sociologické nakladatelství (SLON) další publikaci Technologického centra AV ČR nazvanou „Kniha zahraničních dobrých praxí při realizaci politik výzkumu, vývoje a inovací“. Tato publikace vznikla v úzké vazbě na Bílou knihu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejím hlavním cílem je představit různé přístupy uplatňované při realizaci politik souvisejících s rozvojem znalostní společnosti v zahraničí a poskytnout tak tvůrcům těchto politik v ČR určitou inspiraci pro formulaci dílčích hospodářsko-politických opatření v této oblasti. Kniha zahraničních dobrých praxí tak společně se Zelenou a Bílou knihou výzkumu, vývoje a inovací tvoří ucelený podklad pro formulaci politiky výzkumu, vývoje a inovací v České republice.

Bílá kniha výzkumu, vývoje a inovací v ČR

V listopadu 2008 vydalo Sociologické nakladatelství (SLON) publikaci Technologického centra AV ČR „Bílá kniha výzkumu, vývoje a inovací v ČR“. Cílem Bílé knihy, která úzce navazuje na Zelenou knihu VaVaI v ČR, je vytvořit racionální podklady pro přípravu strategických národních dokumentů, zejména nové Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR. V publikaci jsou stanoveny cíle a navržena opatření, která by měla vést ke zlepšení národního inovačního systému a odstranění slabin identifikovaných v Zelené knize. Bílá kniha vznikala v úzké spolupráci se skupinou jedenácti předních českých odborníků na oblast výzkumu, vývoje a inovací.

Analýza inovačního potenciálu krajů České republiky

V listopadu 2008 vydalo Sociologické nakladatelství (SLON) další publikaci Technologického centra AV ČR „Analýza inovačního potenciálu krajů ČR“, která komplexně mapuje stav výzkumných a inovačních kapacit na regionální úrovni. Cílem publikace bylo systematické zhodnocení inovačního potenciálu na základě dostupných empirických dat, aktuálního teoretického kontextu a sofistikované metodiky. Jejím hlavním výstupem je popis silných a slabých stránek krajů v oblasti inovací a doporučení, která mohou vést ke zvýšení regionální konkurenceschopnosti založené na využívání znalostí. Studie by měla sloužit jako podklad pro formulaci inovačních politik a programů na regionální i národní úrovni a jako materiál při přípravách rozvojových strategií, zejména v oblasti výzkumu a vývoje, transferu technologií a inovační infrastruktury.

Zelená kniha výzkumu, vývoje a inovací v ČR

V srpnu 2008 vydalo Sociologické nakladatelství (SLON) publikaci Technologického centra AV ČR „Zelená kniha výzkumu, vývoje a inovací v ČR“, která kromě zhodnocení současného stavu obsahuje i detailní srovnání jednotlivých aspektů českého výzkumu, vývoje a inovací se zahraničím.

Localisation motives and development investment of multinational enterprises

Publikace Localisation Motives for Research and Development Investment of Multinational Enterprises – European Trends and Situation in the New Member States informuje o důvodech lokalizace výzkumných a vývojových aktivit realizovaných zahraničními firmami v zemích EU, analyzuje důvody lokalizace v České republice a uvádí obecné trendy.

Manuál prognostických metod 1

Publikace Manuál prognostických metod 1 – Editor: Martin Potůček, autoři: Barbora Duží, Karel Klusáček, Martin Nekola, Markéta Nekolová, Pavel.

Green paper on Research, Development and Innovation in the Czech Republic

The Green Paper on Research, Development and Innovation in the Czech Republic is a comprehensive analytical and conceptual material, which aims at evaluating the state of research, development and innovation in the Czech Republic in an international context and to initiate wider professional discussion in key thematic areas.