TC AV ČR

Jak zlepšit zapojení výzkumných organizací do mezinárodního výzkumu?

Kvalita výzkumného systému se v posledních letech zvyšuje a ČR se v řadě ukazatelů přibližuje výzkumně vyspělým zemím EU. Celkové výdaje na VaV vztažené k hrubému domácímu produktu (HDP) v roce 2014 přesáhly průměr členských států EU a také podíl výzkumných pracovníků v přepočtu na plný úvazek (FTE) a počet obyvatel země zhruba odpovídá evropskému průměru.

mcs-horizont

Nová brožura – Akce Marie Sklodowska-Curie v programu HORIZONT 2020

TC AV ČR vydalo aktualizovanou brožuru edice Vademecum H2020 – Akce Marie Skłodowska-Curie v programu Horizont 2020. Brožura umožňuje rychlou orientaci v pěti typech akcí Marie Skłodowska-Curie, představuje základní principy jejich financování, uvádí obecné informace o pracovněprávních aspektech spojených s jejich realizací a také stručně shrnuje otázky duševního vlastnictví.

pruvodce

Průvodce duševním vlastnictvím v H2020

Český překlad nové publikace Evropského helpdesku pro otázky práv z duševního vlastnictví, je publikace věnována otázkám tvorby, ochrany a využití různých forem duševního vlastnictví v programu Horizont 2020.

Publikace z Konference o posuzování technologií (TECHNOLOGY ASSESSMENT)

Technologické centrum vydalo ve spolupráci s německým partnerem projektu PACITA (Institute for Technology Assessment and Systems Analysis – ITAS) anglicky psanou publikaci z konference o posuzování technologií (Technology Assessment and Policy Areas of Great Transitions), která se uskutečnila v Praze v roce 2013.

Rámcový program – příběhy a výsledky

Cílem publikace, která formou rozhovorů shrnuje zkušenosti úspěšných řešitelů s projekty 7. RP včetně jejich přínosů a dosažených výsledků, je ukázat zejména mladým výzkumníkům potenciál, který představují projekty rámcových programů pro rozvoj institucí i kariérní vývoj. Technologické centrum AV ČR vydalo publikaci v rámci projektu NICER III.

Česká republika v Evropském výzkumném prostoru v roce 2012

Kniha přináší ucelený přehled o současných trendech v prioritních oblastech rozvoje Evropského výzkumného prostoru (ERA). Analyzuje pozici ČR v těchto oblastech a hodnotí, jak k jejich rozvoji svými politikami přispívá. Snahou je zde poukázat na hlavní směry vývoje integrace evropského výzkumu a inovací a posoudit stav připravenosti ČR reflektovat tyto směry v národním výzkumném a inovačním systému.

Budoucnost kvality a bezpečnosti potravin v Česku

Publikace Budoucnost kvality a bezpečnosti potravin v Česku se zabývá problematikou kvality a bezpečnosti potravin, zejména možnostmi využívání nových technologických trendů při jejich výrobě, zpracování a distribuci. Přináší i řadu expertních doporučení pro státní správu, jak úroveň kvality a bezpečnosti potravin v Česku nadále zvyšovat.