Budoucnost kvality a bezpečnosti potravin v Česku

Publikace Budoucnost kvality a bezpečnosti potravin v Česku se zabývá problematikou kvality a bezpečnosti potravin, zejména možnostmi využívání nových technologických trendů při jejich výrobě, zpracování a distribuci. Přináší i řadu expertních doporučení pro státní správu, jak úroveň kvality a bezpečnosti potravin v Česku nadále zvyšovat.

The Administrative, legal and financial management of projects in th 7th framework programme

Cílem publikace The administrative, legal and financial management of projects in the 7th Framework Programme : an overview of the rules and principles & Czech experience je poskytnout praktické i teoretické informace k finančním, právním i administrativním aspektům přípravy a realizaci projektů 7. RP. Informace v publikaci jsou založeny na informacích získaných z právně závazných i podpůrných dokumentů Evropské komise, výsledcích dotazníkového šetření mezi českými řešiteli, které proběhlo v létě 2010, a dlouholetých zkušeností autorek působících v české organizaci národních kontaktních pracovníků pro 7. RP.

Nehmotné statky a průmyslová práva – jejich ochrana, oceňování a komerční využití

C AV ČR vydalo v rámci aktivit sítě EEN v ČR s podporou MPO knihu Nehmotné statky a průmyslová práva – jejich ochrana, oceňování a komerční využití. Publikace je určena především malým a středním inovačním podnikům a výzkumným organizacím, kterým nabízí přístupnou formou ucelený přehled aspektů ochrany a využití průmyslových práv a práv k duševnímu vlastnictví, které mohou upotřebit ve své každodenní praxi. V knize je zařazena i kapitola vysvětlující problematiku IPR v projektech 7. RP.

Practice on roadmapping

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Organizací OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO) vydalo na konci roku 2009 publikaci Practice on Roadmapping. Tato brožura seznamuje čtenáře s jednou z metod foresighturoadmappingem a podrobně popisuje jednotlivé kroky celého procesu, vytváření tzv. cestovních map (roadmaps). Publikace je sestavena z přednášek a praktických cvičení, které TC AV ČR organizovalo v rámci UNIDO Technology Foresight Training Programme v letech 2007 a 2008.

Kniha zahraničních dobrých praxí

V prosinci 2008 vydalo Sociologické nakladatelství (SLON) další publikaci Technologického centra AV ČR nazvanou „Kniha zahraničních dobrých praxí při realizaci politik výzkumu, vývoje a inovací“. Tato publikace vznikla v úzké vazbě na Bílou knihu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejím hlavním cílem je představit různé přístupy uplatňované při realizaci politik souvisejících s rozvojem znalostní společnosti v zahraničí a poskytnout tak tvůrcům těchto politik v ČR určitou inspiraci pro formulaci dílčích hospodářsko-politických opatření v této oblasti. Kniha zahraničních dobrých praxí tak společně se Zelenou a Bílou knihou výzkumu, vývoje a inovací tvoří ucelený podklad pro formulaci politiky výzkumu, vývoje a inovací v České republice.

Bílá kniha výzkumu, vývoje a inovací v ČR

V listopadu 2008 vydalo Sociologické nakladatelství (SLON) publikaci Technologického centra AV ČR „Bílá kniha výzkumu, vývoje a inovací v ČR“. Cílem Bílé knihy, která úzce navazuje na Zelenou knihu VaVaI v ČR, je vytvořit racionální podklady pro přípravu strategických národních dokumentů, zejména nové Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR. V publikaci jsou stanoveny cíle a navržena opatření, která by měla vést ke zlepšení národního inovačního systému a odstranění slabin identifikovaných v Zelené knize. Bílá kniha vznikala v úzké spolupráci se skupinou jedenácti předních českých odborníků na oblast výzkumu, vývoje a inovací.

Analýza inovačního potenciálu krajů České republiky

V listopadu 2008 vydalo Sociologické nakladatelství (SLON) další publikaci Technologického centra AV ČR „Analýza inovačního potenciálu krajů ČR“, která komplexně mapuje stav výzkumných a inovačních kapacit na regionální úrovni. Cílem publikace bylo systematické zhodnocení inovačního potenciálu na základě dostupných empirických dat, aktuálního teoretického kontextu a sofistikované metodiky. Jejím hlavním výstupem je popis silných a slabých stránek krajů v oblasti inovací a doporučení, která mohou vést ke zvýšení regionální konkurenceschopnosti založené na využívání znalostí. Studie by měla sloužit jako podklad pro formulaci inovačních politik a programů na regionální i národní úrovni a jako materiál při přípravách rozvojových strategií, zejména v oblasti výzkumu a vývoje, transferu technologií a inovační infrastruktury.

Zelená kniha výzkumu, vývoje a inovací v ČR

V srpnu 2008 vydalo Sociologické nakladatelství (SLON) publikaci Technologického centra AV ČR „Zelená kniha výzkumu, vývoje a inovací v ČR“, která kromě zhodnocení současného stavu obsahuje i detailní srovnání jednotlivých aspektů českého výzkumu, vývoje a inovací se zahraničím.

Localisation motives and development investment of multinational enterprises

Publikace Localisation Motives for Research and Development Investment of Multinational Enterprises – European Trends and Situation in the New Member States informuje o důvodech lokalizace výzkumných a vývojových aktivit realizovaných zahraničními firmami v zemích EU, analyzuje důvody lokalizace v České republice a uvádí obecné trendy.

Manuál prognostických metod 1

Publikace Manuál prognostických metod 1 – Editor: Martin Potůček, autoři: Barbora Duží, Karel Klusáček, Martin Nekola, Markéta Nekolová, Pavel.